Nyhetsartikkel

Parkinson - ultralydablasjon av globus pallidus

Ulike kirurgiske intervensjoner blir brukt i behandlingen av pasienter med Parkinsons sykdom som responderer dårlig på levodopa. Kan insisjonsfri ultralydablasjon være et alternativ?

Flere intracerebrale intervensjoner rettet mot globus pallidus internus kan bedre symptomene hos pasienter med Parkinsons sykdom: stereotaktisk kirurgi, radiofrekvens pallidotomi og dyp hjernestimulering med høyfrekvent elektrisk stimulering reduserer motoriske symptomer og dyskinesi1-3.

Dyp hjernestimulering kan utføres i begge hjernehalvdelene for å kontrollere bilaterale symptomer. I tillegg kan de elektriske variablene for dyp hjernestimulering justeres for å kontrollere symptomforverring eller slås av om nødvendig. Dyp hjernestimulering har blitt den viktigste kirurgiske behandlingen for pasienter med Parkinsons sykdom med varierende respons på levodopa.

Imidlertid er dyp hjernestimulering en åpen kirurgisk prosedyre og medfører, i likhet med radiofrekvenspalidotomi, en beskjeden risiko for intrakraniell blødning og infeksjon4, og noen pasienter synes at dyp hjernestimulering er uakseptabelt. Gjentatte programmerings- og vedlikeholdskrav begrenser dessuten tilgangen for pasienter som ikke bor i nærheten av et senter som tilbyr disse tjenestene5.

Fokusert ultralydablasjon, en insisjonsfri behandling, har blitt brukt til å skape målrettet ablasjon av hjernestrukturer ved ulike motoriske forstyrrelser6. Under veiledning av MR-bilder kan en monitorere vevstemperaturen mens ultralydstråler brukes til å varme opp målområdet gradvis. Det er mulig å gjøre dette initialt med ultralydbølger med lav energi slik at en reversibelt kan varme opp målområdet mens man gjør kliniske tester for å forsikre seg om at intervensjonen har riktig effekt7. Deretter gjøres permanent ablasjon.

Den vanligste indikasjonen for dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom er fluktuerende respons til medikamenter som levodopa8.

I åpne, ukontrollerte studier er det vist at fokusert ultralydablasjon av globus pallidus reduserer motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom. Formålet med den aktuelle studien publisert i New England Journal of Medicine9 var å undersøke denne effekten i en randomisert, kontrollert studie. Effekten ble vurdert 3 og 12 måneder etter intervensjonen.

65 pasienter ble randomisert til ablasjon, mens 22 utgjorde kontrollgruppen som ble eksponert for en sham-prosedyre. I den aktive gruppen hadde 45 pasienter (69 prosent) positiv respons. Tilsvarende tall for kontrollgruppen var 7 (32 prosent). Av de 39 pasientene i den aktivt behandlede gruppen som hadde respons etter 3 måneder, hadde 30 pasienter fortsatt respons etter 12 måneder. Pallidotomi-relaterte bivirkninger var dysartri, gangforstyrrelser, tap av smaksans, synsforstyrrelser og ansiktssvakhet.

Forfatterne konkluderer at ensidig pallidal ultralydablasjon resulterte i en høyere prosentandel av pasienter som hadde forbedret motorisk funksjon eller redusert dyskinesi enn en falsk prosedyre over en periode på 3 måneder, men intervensjonen var assosiert med bivirkninger. Lengre og større forsøk er nødvendig for å bestemme effekt og sikkerhet med denne teknikken blant personer med Parkinsons sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Vitek JL, Bakay RA, Freeman A, et al. Randomized trial of pallidotomy versus medical therapy for Parkinson’s disease. Ann Neurol 2003;53:558-569. doi: 10.1002/ana.10517 DOI
  2. Eskandar EN, Shinobu LA, Penney JB Jr, Cosgrove GR, Counihan TJ. Stereotactic pallidotomy performed without using microelectrode guidance in patients with Parkinson's disease: surgical technique and 2-year results. J Neurosurg. 2000;92(3):375-383. doi:10.3171/jns.2000.92.3.0375 DOI
  3. Merello M, Nouzeilles MI, Kuzis G, et al. Unilateral radiofrequency lesion versus electrostimulation of posteroventral pallidum: a prospective randomized comparison. Mov Disord. 1999;14(1):50-56. doi:10.1002/1531-8257(199901)14:1<50::aid-mds1010>3.0.co;2-6
  4. Fenoy AJ, Simpson RK Jr. Risks of common complications in deep brain stimulation surgery: management and avoidance. J Neurosurg. 2014;120(1):132-139. doi:10.3171/2013.10.JNS131225 DOI
  5. Kim MR, Yun JY, Jeon B, et al. Patients' reluctance to undergo deep brain stimulation for Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2016;23:91-94. doi:10.1016/j.parkreldis.2015.11.010 DOI
  6. Krishna V, Sammartino F, Rezai A. A Review of the Current Therapies, Challenges, and Future Directions of Transcranial Focused Ultrasound Technology: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA Neurol. 2018;75(2):246-254. doi:10.1001/jamaneurol.2017.3129 DOI
  7. Sammartino F, Snell J, Eames M, Krishna V. Thermal Neuromodulation With Focused Ultrasound: Implications for the Technique of Subthreshold Testing. Neurosurgery. 2021;89(4):610-616. doi:10.1093/neuros/nyab238 DOI
  8. Follett KA, Weaver FM, Stern M, et al. Pallidal versus subthalamic deep-brain stimulation for Parkinson's disease. N Engl J Med. 2010;362(22):2077-2091. doi:10.1056/NEJMoa0907083 DOI
  9. Krishna V, Fishman PS, Eisenberg HM, et al. Trial of Globus Pallidus Focused Ultrasound Ablation in Parkinson's Disease. N Engl J Med. 2023;388(8):683-693. doi:10.1056/NEJMoa2202721 DOI