Nyhetsartikkel

Påvirker gluten kognitiv funksjon?

Blant mange har det oppstått en oppfatning om at gluten er uheldig for vår kognitive funksjon. Stemmer det?

Temaside om Korona

Gluten er et protein som finnes i hvete, bygg og rug, eventuelt også i havre tilsatt gluten. Det er en allestedsnærværende komponent i vestlig kosthold med et beregnet daglig inntak på 5-20 g1. Ved cøliaki utløser gluten kraftige immunreaksjoner karakterisert ved autoantistoffer og utvikling av villøs atrofi. Denne immunreaksjonen har blitt koplet til multiple nevropsykiatriske symptomer som kognitiv svekkelse, depresjon og angst2-3.

Selv om man ikke tror at gluten forårsaker skade hos de uten cøliaki, så har glutenfrie dietter blitt tiltakende populære i blant annet USA. Ifølge en nasjonal studie har andelen som unngår gluten i kosten, økt fra 0.5 prosent i 2009 til 1.7 prosent i 20144. I to online-studier fra 2015 anga 20 og 21 prosent at de unngikk gluten5-6. Publiseringen av bestselgeren Grain Brain i 2013 antas å ha bidratt til denne utviklingen ved å påstå at gluten har skadelige effekter på kognitiv helse7. Imidlertid mangler det epidemiologiske studier som kan vise en slik sammenheng blant personer uten cøliaki eller ikke-cøliakisk gluten sensitivitet. Det er bakgrunnen for den aktuelle studien publisert i JAMA Network Open8.

Tre standardiserte kognitive skåringsskjema ble benyttet som effektmål.

Studien var en prospektiv kohortstudie av amerikanske kvinner som inngikk i den populasjonsbaserte langtidsstudien Nurses' Health Study II. Kostholdsdata ble innhentet for perioden 1991-2015 og data på kognitiv funksjon ble samlet inn i perioden 2014 til 2019.

I kohorten inngikk 13 494 kvinner med gjennomsnittsalder 61 år. Deres gjennomsnittlige inntak av gluten var 6.3 g/dag. Etter å ha korrigert for demografiske og livsstils risikofaktorer, fant forskerne ingen signifikante forskjeller i kognitive skårer mellom de med lavest versus høyest gluteninntak.

Forfatterne konkluderer at i denne studien hadde langvarig inntak av gluten ingen påvirkning på kognitive skårer blant middelaldrende kvinner uten cøliaki. Resultatene gir ingen støtte til anbefalinger om å begrense gluteninntaket for å opprettholde kognitiv funksjon blant personer uten cøliaki eller med etablert glutensensitivitet.

Kilder

Referanser

  1. Biesiekierski JR. What is gluten? J Gastroenterol Hepatol. 2017;32(suppl 1):78-81. doi:10.1111/jgh.13703 DOI
  2. Makhlouf S, Messelmani M, Zaouali J, Mrissa R. Cognitive impairment in celiac disease and non-celiac gluten sensitivity: review of literature on the main cognitive impairments, the imaging and the effect of gluten free diet. Acta Neurol Belg. 2018;118(1):21-27. doi:10.1007/s13760-017-0870-z DOI
  3. Yelland GW. Gluten-induced cognitive impairment (“brain fog”) in coeliac disease. J Gastroenterol Hepatol. 2017;32(suppl 1):90-93. doi:10.1111/jgh.13706 DOI
  4. Choung RS, Unalp-Arida A, Ruhl CE, et al. Less hidden celiac disease but increased gluten avoidance without a diagnosis in the United States: findings from the National Health and Nutrition Examination Surveys from 2009 to 2014. Mayo Clinic Proceedings. Published online December 5, 2017. doi:10.1016/j.mayocp.2016.10.012 DOI
  5. Hartman Group. Gluten free. Published September 2015. Accessed December 12, 2020. www.hartman-group.com
  6. Riffkin R. One in five Americans include gluten-free foods in diet. Gallup. Published July 23, 2015. Accessed March 31, 2021. www.gallup.com
  7. Perlmutter D. Grain Brain: The Surprising Truth About Wheat, Carbs, and Sugar—Your Brain's Silent Killers. Hachette Book Group; 2013.
  8. Wang Y, Lebwohl B, Mehta R, et al. Long-term Intake of Gluten and Cognitive Function Among US Women. JAMA Netw Open. 2021;4(5):e2113020. Published 2021 May 3. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.13020 DOI