Nyhetsartikkel

Påvirker sykling PSA-verdiene?

Vi vet at PSA-verdier kan fluktuere, men vi vet ikke sikkert hvorfor. Kan sykling forårsake forhøyde verdier?

En metaanalyse har sett på om sykling medfører stigning i PSA-verdiene i serum1. Forskerne fant bare åtte studier som oppfylte inklusjonskriteriene, og totalt antall personer i studiene var 912.

Resultatene mellom studiene spriket noe, men forskerne kunne ikke påvise en entydig sammenheng mellom sykling og økte PSA-verdier. Imidlertid, det lave antallet forsøkspersoner, variasjon i alder på deltakerne og mangel på randomiserte, kontrollerte studier, gjør at forskerne må være forbeholdne, og de utelukker ikke at det likevel kan være en sammenheng.

I en presentasjon på Medscape kommenteres funnene2. De fastslår at uten en godt gjennomført randomisert, kontrollert studie, vil vi aldri komme til enighet om dette klinisk viktige temaet.

Vi vet fra seriemålinger av PSA hos enkeltindivider at fluktuasjoner i PSA-verdier forekommer ganske ofte og at forklaringene er usikre. Noen hevder at en normal tarmtømning, seksuell aktivitet eller en nylig rektal undersøkelse kan medføre PSA-stigning.

Hva skal vi si til pasientene? Med tanke på de mulige konsekvensene av en forhøy PSA-verdi som kan innebære behov for å utelukke prostatakreft med prostatabiopsi og mulig påvisning av en klinisk ikke-signifikant cancer, vil det vel være fornuftig å tilrå å unngå avføring, seksuell aktivitet og sykling de siste 24 timene før en test, foreslår Medscape.

Kilder

Referanser

  1. Jiandani D, Randhawa A, Brown RE, et al. The effect of bicycling on PSA levels: a systematic review and meta-analysis.. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015 May 5. . doi:10.1038/pcan.2015.16 DOI
  2. Chodak G. Does Bicycling Affect PSA? Medscape, August 04, 2015. www.medscape.com