Informasjon

PCI eller koronar by-pass

SYNTAX-studien sammenligner effekten av PCI versus koronar by-pass. Tall etter 1 og 3 år er tidligere publisert. Nå foreligger resultatene etter 5 års oppfølging.

Bakgrunn

Koronar by-pass kirurgi (CABG) ble introdusert som behandling for angina/trange koronarkar i 1968. Siden 1977 har den mindre invasive metoden perkutan koronar intervensjon (PCI) erstattet CABG ved enkle stenoser. Etter hvert har PCI med medikamentbelagte stenter i økende grad blitt brukt ved mer kompliserte og sammensatte stenoser, og det er ikke uvanlig å legge inn flere stenter under en prosedyre. I SYNTAX-studien ble de to metodene sammenlignet hos pasienter med sammensatte og kompliserte koronare stenoser1.

Metode og materiale

Studien ble gjennomført ved 85 sykehus i Europa og USA. Totalt ble det inkludert 1800 pasienter med nydiagnostisert 3-kar sykdom, sykdom i v. hovedstamme eller begge. Etter samlet vurdering av hjertekirurg og intervensjonsmedisiner, hvor pasientene ble funnet egnet for begge metodene, ble 897 pasienter randomisert til CABG og 903 pasienter til PCI. Det primære endepunktet var en viktig kardiovaskulær -eller cerebrovaskulær hendelse. Resultatene etter ett og tre år er publisert tidligere, og forsterkes i denne studien.

Resultater

Etter 5 års oppfølging hadde 26,9% i CABG-gruppen og 37,3% i PCI-gruppen fått en viktig kardio- eller cerebro-vaskulær hendelse (p<0,0001). Andelen med hjerteinfarkt, med kombinasjonen av dødsfall eller slag eller hjerteinfarkt, og antallet gjentatte revaskulariseringer, var signifikant høyere i PCI-gruppen. Total mortalitet og hjerneslag var ikke signifikant forskjellig i de to gruppene. Ved laveste alvorlighetsgrad av koronar sykdom (SYNTAX-skår 0-22) ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom gruppene. Ved middels alvorlighet (SYNTAX-skår 23-32) var resultatene ved 3-kar sykdom signifikant best for CABG, og ved SYNTAX-skår > 32 var resultatene både ved venstre hovedstamme-sykdom og ved 3-kar-sykdom signifikant bedre ved CABG enn ved PCI.

Konklusjon

Studien har alle kvalitetskriteriene, og det er ingen åpenbare svakheter. Frafallet før behandling var større i CABG-gruppen (50 vs 11), men sensitivitetsanalyser viser samme sluttresultat uansett utfall i denne gruppen. Allerede etter 3 års oppfølging påvirket resultatet av denne studien indikasjonsstillingen for by-passkirurgi og PCI med stenting i Europa og USA. Etter 5 års oppfølging forsterkes funnene, hvor spesielt pasientene med de mest alvorlige forandringene tydelig profitererer på kirurgi sammenlignet med PCI. Også ved middels alvorlighetsgrad er kirurgi bedre enn PCI, men ved laveste alvorlighetsgrad er resultatene sammenlignbare.

Kilder

Referanser

  1. Mohr FW, Morice M-C, Kappetein AB, et al. Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous coronary intervention in patient with three-vessel disease and left main coronary disease; 5-year follow-up of the randomised, clinical SYNTAX trial. Lancet 2013; 381: 629-39.