Nyhetsartikkel

Perioperativ håndtering av pasienter med atrieflimmer som behandles med DOAC

Det er usikkerhet knyttet til stans av behandling med DOAC hos pasienter med atrieflimmer som skal opereres elektivt.

Temaside om Korona

Pasienter med atrieflimmer som bruker direkte orale antikoagulantia (DOAC), og som trenger elektiv kirurgi, er ingen uvanlig klinisk situasjon, men den perioperative håndteringen er usikker. Den aktuelle studien undersøkte sikkerheten til et standardisert opplegg for perioperativ behandling.

The Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation (PAUSE) kohortstudien ble gjennomført på 23 kliniske sentre i Canada, USA og Europa1. 3007 pasienter med atrieflimmer ble inkludert i studien. De var alle langtidsbrukere av apixaban, dabigatran eller rivaroxaban, og de var henvist til elektiv kirurgi eller prosedyre, og kunne følge studiens protokoll for stans i DOAC-behandling.

Et standardisert regime for stans og gjenopptakelse av DOAC-behandlingen baserte seg på DOACs farmakokinetiske egenskaper, blødningsrisiko knyttet til den aktuelle prosedyren og nivå av kreatininclearance. Pasienter som skulle gjennomgå prosedyrer med lav blødningsrisiko, stanset behandlingen 1 dag før prosedyren. Pasienter som skulle gjennomgå prosedyrer med høy blødningsrisiko, stoppet behandlingen med DOAC 2 dager før prosedyren. DOAC-behandlingen ble gjenopptatt 1 dag etter prosedyren for de med lav blødningsrisiko og 2-3 dager etter blant de med høy blødningsrisiko. Det ble ikke gitt heparin i seponeringsperioden. Observasjonstiden etter operasjonen var 30 dager.

Ved avsluttet observasjonsperiode var ratene for større blødninger blant lavrisiko og høyrisiko gruppene henholdsvis 0.9 prosent og 1.9 prosent. Samlet hadde høyrisiko og lavrisiko gruppene var ratene for arteriell tromboemboli (iskemisk hjerneslag, TIA, systemisk emboli) fra 0.2 til 0.6 prosent.

Studien viser at en standardisert perioperativ strategi som beskrevet, trygt kan anvendes blant pasienter med atrieflimmer som skal opereres og DOAC behandling må avbrytes. 

Kilder

Referanser

  1. Douketis JD, Spyropoulos AC, Duncan J, et al. Perioperative Management of Patients With Atrial Fibrillation Receiving a Direct Oral Anticoagulant. JAMA Intern Med. Published online August 5, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2431 DOI