Nyhetsartikkel

Polypille til hjertefriske personer?

Kan vi redusere risikoen for hjertekarsykdom ved å gi friske personer en pille med både blodtrykksenkende og kolesterolsenkende effekter?

Bakgrunn

Forhøyet blodtrykk øker risiko for kardiovaskulær sykdom, og risiko øker med økende grad av hypertensjon. For kolesterol, spesielt det farlige kolesterolet LDL, er det også dokumentert økt risiko med økende verdier. Det største volumet av hjertekarsykdom oppstår i pasientgrupper med moderat sykdomsrisiko uten tidligere hjertesykdom. Man har derfor kalkulert at det kan være betydelige helsegevinster i å behandle denne store populasjonen friske personer med blodtrykk- og kolesterolsenkende medisiner.

Materiale og metode

Den aktuelle studien (HOPE-3) er en multinasjonal, dobbelt blindet og randomisert studie av kombinert behandling med blodtrykk- og kolesterolsenkende medisiner hos pasienter uten hjertekarsykdom. Inklusjonskriteriene var alder over 55 år hos menn, eller over 65 år hos kvinner, og minst en ekstra risikofaktor for hjerte-kar sykdom. Eksklusjonskriterier var indikasjon eller kontraindikasjon for noen av studiemedikamentene.

Etter en single-blindet innkjøringsperiode med alle medikamentene i 4 uker, ble totalt ble 3180 pasienter randomisert til candesartan-hydroklortiazid (16 mg + 12,5 mg) og rosuvastatin 10 mg, og 3168 til dobbel placebo. Gjennomsnittsalder var 65 år, gjennomsnitt systolisk blodtrykk var 138 mmHg, kolesterol 5,2 og LDL 3,3 mmol/L. Det primære endepunktet var summen av hjerte-kar dødelighet og ikke fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Resultater

Etter oppfølging i 5,6 år var det primære endepunktet nådd hos 113 personer (3,6%) i intervensjonsgruppen og 157 personer (5,0%) i placebogruppen. Forskjellen er statistisk signifikant med 29% relativ risikoreduksjon i behandlingsgruppen (HR 0,71 – 95% KI 0,56-0,90). Den absolutte risikoreduksjonen er 1,4%. Dette gir NNT på 72 – det vil si at man ved å behandle 72 pasienter i 5,6 år kan forvente å unngå ett tilfelle av hjertekardød, ikke fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Det ble registrert økt forekomst av muskelsvakhet og svimmelhet i intervensjonsgruppen, men generelt var det få bivirkninger. Andelen som sluttet med medisiner var lik i intervensjons- og placebogruppen.

Diskusjon

Studien er sponset av kanadiske helsemyndigheter, og av AstraZeneca, som skal ha hatt en perifer rolle. Frafallet i studien er lavt, blant annet fordi en 4 ukers single-blindet innkjøring ble brukt til å eliminere alle med intoleranse for medikamentene. Denne innkjøringen kan også ha forstyrret blindingen ved at pasientene kunne gjenkjenne effekten. Terapeutene kan også ha avslørt randomiseringen fordi det regelmessig ble målt blodtrykk og kolesterol under oppfølgingen. Jeg mener studien alene ikke gir grunnlag for medikalisering av denne pasientgruppen.

Kilder

Referanser

  1. Yusuf S, Lonn M, Bosch J, et al. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1600177 DOI