Nyhetsartikkel

Pregabalin mot funksjonell dyspepsi?

Funksjonell dyspepsi er en heterogen tilstand som kan være vanskelig å behandle. Ingen medikamenter har overbevisende effekt. Hva med pregabalin?

Temaside om Korona

Funksjonell dyspepsi er en vanlig forstyrrelse i øvre del av gastrointestinalkanalen. Det foreligger ingen veldokumentert effektiv medikamentell behandling for denne heterogene tilstanden1. Tradisjonelt rettes eventuell medikamentell behandling mot antatt underliggende årsak2.

Hos pasienter med behov for medikamentell behandling er det vanlig å prøve protonpumpehemmer (PPI), trisykliske antidepressiva eller et prokinetisk preparat.

En dobbel-blindet, randomisert, kontrollert studie fra Thailand publisert i tidsskriftet Alimentary Pharmocology & Therapeutics3 har undersøkt effekten av pregabalin (n=34) sammenlignet med placebo (n= 38) blant pasienter med PPI-refraktær funksjonell dyspepsi. Den eksperimentelle gruppen tok pregabalin 75 mg daglig og behandlingstiden var 8 uker.

Pregabalin er en nevromodulator som har en strukturell likhet med nevrotransmitteren GABA. Den virker ved å binde seg til en komponent av spenningsavhengige kalsiumkanaler i CNS. Det er påvist effekt ved epilepsi med fokale anfall med eller uten generalisering og ved nevrogen smerte. Effekt er også dokumentert ved angsttilstander4.

Det primære utfallsmålet var symptomlindring og ble rapportert av 71 prosent på pregabalin og 45 prosent på placebo etter 8 uker. Korresponderende odds ratio var 2.68 (95% KI 1.00-7.19) og number needed to treat var 3.9. Dyspepsi og livskvalitets skår bedret seg signifikant under behandling og spesielt for symptomene epigastriske smerter, brenning og syrerefluks. Svimmelhet oppstod hos 52 prosent (pregabalin) og 24 prosent (placebo) - number needed to harm var 3.6. Hos de fleste gikk svimmelheten tilbake etter første behandlingsuke.

I denne studien var pasienter der hovedplagen var symptomer på gastroøsofageal refluks eller irritabel tarm syndrom ekskludert, likevel ser det ut til at pasienter med slike tilleggssymptomer - smerte som dominerende symptom + syrerefluks - hadde bedre respons på nevromodulering. Større studier og langtidsstudier behøves for å validere disse funnene.

Kilder

Referanser

  1. Masuy I, Van Oudenhove L, Tack J. Review article: treatment options for functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2019 May;49(9):1134-1172. https://doi.org/10.1111/apt.15191.
  2. Mounsey A, Barzin A, Rietz A. Functional Dyspepsia: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2020 Jan 15;101(2):84-88. PMID: 31939638. PubMed
  3. Kotikula I, Thinrungroj N, Pinyopornpanish K, et al. Randomised clinical trial: the effects of pregabalin vs placebo on functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2021;54(8):1026-1032. doi:10.1111/apt.16588 DOI
  4. Brodtkorb E. Pregabalin. Norsk legemiddelhåndbok. Sist endret 14.06.2018. www.legemiddelhandboka.no