Nyhetsartikkel

Probiotika ved gastroenteritt hos barn

Probiotika til små barn blir ofte anbefalt av helsepersonell ved gastroenteritt. Nå har to store prospektive, randomiserte, dobbelt-blindede studier sett på effekten av dette.

Temaside om Korona

Akutt gastroenteritt, eller tarminfeksjon (omgangssyke) hos små barn er svært vanlig. I de fleste tilfeller er sykdomsvarighet kort, med få dagers løs mage, eventuelt med feber, kvalme og oppkast. Den viktigste behandlingen er tilførsel av væske og næring, for å unngå uttørring. Spesielt hos de yngste barna, under 2 års alder, kan forløpet bli så alvorlig at det er nødvendig med sykehusbehandling for å sikre tilstrekkelig væsketilførsel.


Tall fra USA viser at ca. 1,7 millioner barn hvert år henvender seg til eller blir henvist til akuttmottak i sykehus for behandling for tarminfeksjon. Virus er den hyppigste årsaken, oftest rotavirus eller norovirus, men også bakterieinfeksjoner forekommer. I Norge blir det påvist rotavirus hos ca. 60% av alle som blir innlagt.


Tidligere studier har vist at probiotika muligens kan forkorte sykdomsforløpet ved gastroenteritt. Probiotika blir derfor ofte anbefalt av helsepersonell, og det brukes ofte ved denne sykdommen. Men dokumentasjonen som ligger til grunn er mangelfull.


Nå er det gjennomført to store, prospektive, randomiserte og dobbelt blindede studier av probiotika versus placebo som tillegg til standard behandling hos barn i aldersgruppen 3 mnd til 4 år med akutt gastroenteritt. I den ene studien ble det gitt lactobacillus rhamnosus (LGG) og lactobacillus helveticus1, i den andre studien kun LGG2. I begge studiene ble det gitt 2 standard doser daglig i 5 dager – eller placebo med samme utseende. Til sammen ble det inkludert 1857 pasienter.

Andelen som utviklet moderat eller alvorlig gastroenteritt i løpet av 2 ukers oppfølging var helt lik i behandlings- og placebogruppene. Det var heller ingen forskjeller når det gjaldt varighet av diaré eller varighet av oppkast. Forekomsten av registrerte bivirkninger var også helt lik mellom placebo- og probiotikagruppene.

Studiene er av svært god vitenskapelig kvalitet, og antas å ha god overføringsverdi til norske forhold. Tidligere studier har vært mindre, og ofte finansiert av produsenter av probiotika. De aktuelle studiene gir gode argumenter for å ikke anbefale probiotika ved akutt tarminfeksjon hos barn under 5 år1-2.

Kilder

Referanser

  1. Freedman SB, Williamson-Urquhart S, Farion KJ, et al. Multicenter Trial of a Combination Probiotic for Children with Gastroenteritis. N Engl J Med 2018; 379: 2015-26. pmid:30462939 PubMed
  2. Schnadower D, Tarr PI, Casper C, et al. Lactobacillus rhamnosus GG versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. N Engl J Med 2018; 379: 2002-14. pmid:30462938 PubMed