Nyhetsartikkel

Progesteron ved blødning tidlig i svangerskapet?

Kan progesteron terapi til kvinner med vaginal blødning tidlig i svangerskapet føre til at flere fostere overlever?

Temaside om Korona

Blødning tidlig i svangerskapet er sterkt forbundet med tap av graviditet. Progesteron er nødvendig for å opprettholde graviditet. Flere små studier har antydet at progesteron terapi kan bedre utfallet av graviditeten blant kvinner som blør tidlig i svangerskapet.

I en multisenter, randomisert, dobbel blind, placebo kontrollert studie i Storbritannia ble effekten av progesteron sammenlignet med placebo hos kvinner med vaginalblødning tidlig i svangerskapet1. Kvinnene fikk enten vaginale stikkpiller som inneholdt 400 mg progesteron eller matchende placebopiller to ganger daglig fra det tidspunktet de henvendte seg og frem til 16 ukers gestasjon.

Totalt 4153 kvinner ble inkludert i studien. Insidensen av levendefødte etter minst 34 ukers graviditet var 75 prosent (1513 av 2025 kvinner) i progesterongruppen og 72 prosent (1459 av 2013 kvinner) i placebogruppen. Relativ rate var 1.03, 95% KI 1.00-1.07. Det vil si at insidensraten var ikke signifikant forskjellig mellom det to gruppene.

Konklusjon: Blant kvinner med blødning tidlig i svangerskapet medførte progesteron terapi gitt under første trimester ingen signifikant høyere insidens av levendefødte enn placebo.

Kilder

Referanser

  1. Coomarasamy A, Devall AJ, Cheed V, et al. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Bleeding in Early Pregnancy. N Engl J Med 2019; 380:1815-1824 . doi:10.1056/NEJMoa1813730 DOI