Informasjon

Renessanse for kolkisin?

Kolkisin er en gammel giktmedisin. En ny indikasjon kan være forebygging av koronarsykdom, men det er ønskelig med flere studier som bekrefter funnene i den aktuelle studien.

Kolkisin er en medisin som har vært på markedet i mange år. Medisinen kuperer eller forebygger akutte artrittanfall ved urinsyregikt effektivt. Kolkisin virker ved denne tilstanden antiinflammatorisk. Midlet hemmer mitosen og migrering av inflammatoriske celler. Nyere medisiner gjør at kolkisin brukes i liten grad ved urinsyregikt i våre dager.

Kvalme, brekninger, diaré kan forekomme, spesielt ved større doser. Ved kronisk bruk kan agranulocytose, aplastisk anemi, myopati og alopeci forekomme i sjeldne tilfelle.

Bakgrunn

Hos pasienter med ustabil koronarsykdom er det aktiverte nøytrofile i de aterosklerotiske plakkene. Med bakgrunn i kolkisins hemmende effekt på nøytrofile leukocytter har forskere sett muligheten for at kolkisin kan redusere risikoen for at plakk blir ustabile og løsner, og at kolkisin således kan forbedre det kliniske utfallet hos pasienter med stabil koronarsykdom.

Metode

I en prospektiv, randomisert studie1 der observatørene var blindet i forhold til endepunktdesign, ble 532 pasienter med stabil koronarsykdom inkludert. De fikk aspirin og/eller klopidogrel (93%) og statiner (95%) som basisbehandling, mens de ble randomisert til kolkisin 0,5 mg/dag eller ikke kolkisin. Pasientene ble fulgt i median 3 år.

Det primære utfallsmålet var forekomst av akutt koronarsyndrom, hjertestans eller ikke-kardioembolisk iskemisk hjerneslag. Den primære analysen ble utført som "intention-to-treat".

Resultater

Det primære utfallet forekom hos 15 av 282 pasienter (5,3%) som fikk kolkisin, og hos 40 av 250 pasienter (16,0%) som ikke fikk kolkisin. Det gir et hazard ratio på 0,33, med 95% konfidensintervall på 0,18 til 0,59, p<0,001 og number needed to treat (NNT) på 11.

Det var forhåndsbestemt å gjøre en sekundær analyse som ekskluderte 32 pasienter (11%) som ble randomisert til kolkisin, men som måtte trekke seg fra studien innen 30 dager på grunn av gastrointestinale bivirkninger + ytterligere 7 pasienter (2%) som ikke startet behandlingen. Med disse pasientene ekskludert forekom det primære utfallet hos 4,5% versus 16,0%, noe som gir hazard ratio på 0,29, 95% KI på 0,15 til 0,56 og p<0,001.

Konklusjon

Kolkisin 0,5 mg/dag gitt i tillegg til statin og annen standard sekundærforebyggende behandling synes å være effektiv i forebyggingen av kardiovaskulære hendelser hos pasienter med stabil koronarsykdom.

Resultatet er meget interessant. Effekten synes å være klar. Kolkisin er en meget rimelig medisin. Den anvendte dosen er lav slik at det bør gi få bivirkninger. Det anbefales flere og større studier. Motsatt kan det sies at når en såvidt liten studie klarer å avsløre en så klar effekt, så er det høy sannsynlighet for at effekten er klinisk relevant.

Kilder

Referanser

  1. Nidorf SM, Eikelboom JW, Budgeon CA, et al. Low-dose colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease. . J Am Coll Cardiol 2013 Jan 29;61(4):404-10. . doi:10.1016/j.jacc.2012.10.027 DOI