Nyhetsartikkel

Residiv av TIA, kan effekten av blodplatehemmere bedres

Små hjerneslag og TIA er forbundet med økt risiko for residiv. Hvordan virker blodtrykket inn på dette? Og hva er effekten av dobbel blodplatehemming versus monoterapi med aspirin?

Risikoen for iskemisk hjerneslag i løpet av de 3 første månedene etter et mindre slagtilfelle eller et høyrisiko TIA-anfall kan være høyere enn 10 prosent1-2. Pasienter med residiv av hjerneslag har to ganger høyere risiko for å dø eller å få betydelig funksjonstap3-4. Tidligere studier (CHANCE og POINT) har vist at rask oppstart med dobbel blodplatehemming med aspirin og klopidogrel kan redusere insidensen av hjerneslag mer enn med aspirin monoterapi5-6. I disse studiene var det uklart hvilken betydning pasientens blodtrykk hadde på utfallet og om tidlig antihypertensiv behandling har noen effekt.

Den aktuelle kohortstudien er publisert i JAMA Network Open7 og er basert på data fra POINT-studien som var en randomisert, dobbel-blind placebokontrollert studie. Formålet med kohortstudien var å utforske sammenhengen mellom dobbel blodplatehemming (dual antiplatelet therapy, DAPT, aspirin + klopidogrel) gitt innen 12 timer og residiv av hjerneslag blant pasienter med akutt iskemisk hjerneslag og TIA med eller uten forhøyet systolisk blodtrykk ved innleggelsen. Studien var en multisenterstudie på 269 ulike steder i 10 ulike land i Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand.

Det primære utfallsmålet var insidensen av et nytt iskemisk hjerneslag i løpet av en 90 dagers oppfølgingsperiode.

Totalt inngikk 4781 pasienter i studien. Gjennomsnittsalderen var 65 år, 45 prosent var menn, 73 prosent var hvite individer. I løpet av observasjonsperioden var det 266 (5.6%) tilfeller av iskemiske hjerneslag. I gruppen pasienter med systolisk blodtrykk lavere enn 140 mmHg var hazard ratio (HR) av DAPT versus monoterapi med aspirin for iskemisk hjerneslag 0.36 (95% KI 0.18-0.72). Tilsvarende i gruppen med systolisk blodtrykk over eller lik 140 mmHg var HR 0.79 (95% KI 0.60-1.02) - altså ikke signifikant.

Når forfatterne evaluerte forekomsten av iskemisk hjerneslag innen 7 dager etter randomiseringen, var HR for pasienter med DAPT og systolisk blodtrykk under 140 mm Hg 0.19 (95% KI 0.07-0.55) - en enda høyere gevinst.

Forfatterne konkluderer at pasienter med systolisk blodtrykk lavere enn 140 mm Hg hadde større gevinst av 90 dagers behandling med dobbel blodplatehemming (aspirin + klopidogrel) enn de med høyere blodtrykk - særlig når det gjaldt reduksjon av tidlige residiv av iskemiske hjerneslag. Nye studier behøves for å bekrefte disse funnene og potensielt teste om en mild reduksjon i systolisk blodtrykk og oppstart med DAPT innen 12 timer kan ytterligere redusere risikoen for tidlig residiv av hjerneslag.

Kilder

Referanser

  1. Yaghi S, Willey JZ, Khatri P. Minor ischemic stroke: triaging, disposition, and outcome. Neurol Clin Pract. 2016;6(2):157-163. doi:10.1212/CPJ.0000000000000234 DOI
  2. Coutts SB, Hill MD, Campos CR, et al; VISION study group. Recurrent events in transient ischemic attack and minor stroke: what events are happening and to which patients? Stroke. 2008;39(9):2461-2466. doi:10.1161/STROKEAHA.107.513234 DOI
  3. Khanevski AN, Bjerkreim AT, Novotny V, et al; NOR-STROKE study group. Recurrent ischemic stroke: Incidence, predictors, and impact on mortality. Acta Neurol Scand. 2019;140(1):3-8. doi:10.1111/ane.13093 DOI
  4. Aarnio K, Haapaniemi E, Melkas S, Kaste M, Tatlisumak T, Putaala J. Long-term mortality after first-ever and recurrent stroke in young adults. Stroke. 2014;45(9):2670-2676. doi:10.1161/STROKEAHA.114.005648 DOI
  5. Johnston SC, Easton JD, Farrant M, et al; Clinical Research Collaboration, Neurological Emergencies Treatment Trials Network, and the POINT Investigators. Clopidogrel and aspirin in acute ischemic stroke and high-risk TIA. N Engl J Med. 2018;379(3):215-225. doi:10.1056/NEJMoa1800410 DOI
  6. Wang Y, Wang Y, Zhao X, et al; CHANCE Investigators. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2013;369(1):11-19. doi:10.1056/NEJMoa1215340 DOI
  7. de Havenon A, Johnston SC, Easton JD, et al. Evaluation of Systolic Blood Pressure, Use of Aspirin and Clopidogrel, and Stroke Recurrence in the Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke Trial. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2112551. Published 2021 Jun 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.12551 DOI