Informasjon

Resistent hypertensjon: nye behandlingsmuligheter

Resistent hypertensjon foreligger når kombinasjonsbehandling med minst tre ulike legemiddelgrupper ikke fører til at behandlingsmålene nås.

Nedenstående artikkel er basert på en medisinsk kommentar i Läkartidningen1.

Hypertensjon er en av flere risikofaktorer for hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresykdom, og det er vist at behandling reduserer risikoen for å utvikle sykdom. Mellom 1/2 og 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. Antihypertensiv behandling har veldokumenterte effekter og er kostnadseffektiv. Likevel viser en svensk studie at bare 1 av 3 behandlede pasienter når behandlingsmålet på under 140/90 mmHg2.

Hvorfor nås ikke behandlingsmålet?

Det er trolig flere grunner til at så få når behandlingsmålet:

  • Pasientener følger ikke behandlingsinstruksene
  • Sviktende oppfølging av pasientene
  • Uoppdaget sekundær hypertensjon
  • Kontorhypertensjon (hvitfrakkshypertensjon)
  • For lite bruk av ambulatorisk 24 timers blodtrykksmåling eller hjemmemålinger3
Neste side