Informasjon

Resistent hypertensjon: nye behandlingsmuligheter

Resistent hypertensjon foreligger når kombinasjonsbehandling med minst tre ulike legemiddelgrupper ikke fører til at behandlingsmålene nås.

Nedenstående artikkel er basert på en medisinsk kommentar i Läkartidningen1.

Hypertensjon er en av flere risikofaktorer for hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresykdom, og det er vist at behandling reduserer risikoen for å utvikle sykdom. Mellom 1/2 og 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. Antihypertensiv behandling har veldokumenterte effekter og er kostnadseffektiv. Likevel viser en svensk studie at bare 1 av 3 behandlede pasienter når behandlingsmålet på under 140/90 mmHg2.

Hvorfor nås ikke behandlingsmålet?

Det er trolig flere grunner til at så få når behandlingsmålet:

 • Pasientener følger ikke behandlingsinstruksene
 • Sviktende oppfølging av pasientene
 • Uoppdaget sekundær hypertensjon
 • Kontorhypertensjon (hvitfrakkshypertensjon)
 • For lite bruk av ambulatorisk 24 timers blodtrykksmåling eller hjemmemålinger3

Terapiresistent hypertensjon

Dersom man har utelukket andre kjente årsaker til forhøyt blodtrykk og pasienten tross behandling med tre ulike legemiddelklasser i adekvate doser fortsatt har høyt blodtrykk, foreligger terapiresistent hypertensjon4.

Det anslås i USA at 10-20% av alle pasienter med hypertensjon har resistent hypertensjon, og denne prevalensen øker5. Ofte kan tillegg av alfa-reseptorblokker og aldosteronantagonist ha effekt.

Selektiv sympatisk denervasjon av nyrene

Det sympatiske nervesystemet er viktig for å regulere blodtrykket, og økt sympatisk nervetrafikk til nyrene er av stor betydning. Med en ny perkutan endovaskulær kateterbasert metodikk kan man med radiofrekvensablasjon utføre en selektiv sympatisk denervasjon av nyrene6.

I en artikkel i Läkartidningen redegjøres det for svenske erfaringer. Inngrepet virker sikkert og er relativt lett å gjennomføre, samt at det gir en betydelig blodtrykkssenkning7.

Andre preliminære resultater tyder på at renal denervasjon kan gi regress av strukturelle endringer i hjerte og kar8-9, forbedre glukosemetabolismen10 og situasjonen ved obstruktiv søvnapnesyndrom11 samt også gunstig ved alvorlige arytmier12. Renal denervasjon synes ikke å påvirke nyrefunksjonen negativt.

Uavklart

Metoden er lovende, men foreløpig mangler tilfredsstillende dokumentasjon. Publiserte studier er få og små, og de begrenses til pasienter med resistent hypertensjon. Effekten på ambulatorisk målt blodtrykk er ufullstendig undersøkt. Behandlingseffekten synes å bestå i minst 3 år, men få pasienter er fulgt så lenge. Kostnaden for inngrepet angis i Sverige å være Skr. 78.000.

Før metoden kan tas rutinemessig i bruk, må man avvente resultater fra større internasjonale studier. Metodens potensiale, effekter i ulike pasientgrupper og ev. komplikasjoner må dokumenteres.

Sentralisert tilbud

Pasienter med resistent hypertensjon har høy kardiovaskulær risiko, der blodtrykket er en av flere risikofaktorer. Som ellers er totalrisiko viktig i vurderingen av ev. intervensjon med renal denervasjon.

Renal denervasjon er kun tilgjengelig på spesialiserte sentra. I Norge er bl.a. Oslo Universitetssykehus, Ullevål i gang med et prosjekt.

Kilder

Referanser

 1. Kahan T. Resistent hypertoni: nya utsikter för svårbehandlad grupp. Lakartidningen 2013; 110: 76.
 2. Qvarnström M, Wettermark B, Ljungman C, et al. Antihypertensive treatment and control in a large primary care population of 21167 patients. J Hum Hypertens. 2011;25:484-491.
 3. Hemblodtrycksmätning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU Alert-rapport nr 2010-04.
 4. Calhoun DA, Jones D, Textor S, et al. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Hypertension. 2008;51:1403-1419.
 5. Roberie DR, Elliott WJ. What is the prevalence of resistant hypertension in the United States? Curr Opin Cardiol. 2012;27:386-393.
 6. Krum H, Schlaich M, Whitbourn R, et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: A multicentre safety and proof-of-principle cohort study. Lancet 2009; 373: 1275-1281.
 7. Esler MD, Krum H, Sobotka PA, et al. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (The Symplicity HTN-2 Trial): A randomised controlled trial Lancet 2010;376:1903–1909
 8. Brandt MC, Mahfoud F, Reda S, et al. Renal sympathetic denervation reduces left ventricular hypertrophy and improves cardiac function in patients with resistant hypertension. J Am Coll Cardiol. 2012; 59: 901-909.
 9. Brandt MC, Reda S, Mahfoud F, et al. Effects of renal sympathetic denervation on arterial stiffness and central hemodynamics in patients with resistant hypertension. J Am Coll Cardiol 2012;60:1956-1965.
 10. Mahfoud F, Schlaich M, Kindermann I, et al. Effect of renal sympathetic denervation on glucose metabolism in patients with resistant hypertension: a pilot study. Circulation 2011;123:1940-1946. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Witkowski A, Prejbisz A, Florczak E, et al. Effects of renal sympathetic denervation on blood pressure, sleep apnea course, and glycemic control in patients with resistant hypertension and sleep apnea. Hypertension 2011;58:559-565.
 12. Ukena C, Bauer A, Mahfoud F, et al. Renal sympathetic denervation for treatment of electrical storm: first-in-man experience. Clin Res Cardiol 2012;101:63-67.