Informasjon

Resistent hypertensjon, obstruktiv søvnapné og aldosteron

Obstruktiv søvnapné er en markant risikofaktor for hypertensjon. Mange med obstruktiv søvnapné har behandlingsresistent hypertensjon. En viktig patofysiologisk faktor synes å være hyperaldosteronisme.

Obstruktiv søvnapné og hypertensjon forekommer ofte sammen. Observasjonsstudier tyder på at ubehandlet søvnapné er sterkt assosiert til økt risiko for hypertensjon (50-56%)1, mens prospektive studier av normotensive kohorter tyder på at obstruktiv søvnapné øker risikoen for å utvikle hypertensjon. Maskert hypertensjon angis å være utbredt i denne gruppen pasienter2.

Da man monitorerte pasienter med obstruktiv søvnapné med 24-timers ambulatoriske blodtrykksmålinger, så man at prevalens av hypertensjon steg fra 42% til 80%3-4.

CPAP-behandling

Randomiserte studier av CPAP-behandling (continuous positive airway pressure) indikerer at effekten på blodtrykket er beskjeden. Dog ser man i disse studiene at det er en betydelig variasjon i effekten av CPAP, og at noen pasienter har en markant antihypertensiv effekt.

Resistent hypertensjon

Obstruktiv søvnapné er særlig vanlig blant pasienter med resistent hypertensjon (kombinasjonsbehandling med minst tre ulike legemiddelgrupper gir ikke tilfredsstillende effekt). Årsaken til den høye prevalensen av obstruktiv søvnapné er ikke fullt ut kjent, men data tyder på at det kan ha sammenheng med hyppig forekomst av hyperaldosteronisme blant pasienter med resistent hypertensjon.

Blant pasienter med resistent hypertensjon er det vist at aldosteronnivåene korrelerer med alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné og at blokade av aldosteron reduserer alvorlighetsgraden. Funnene er konsistente med at overskudd på aldosteron bidrar til en forverring av obstruktiv søvnapné.

Hypotese

I en oversiktsartikkel2 fremsettes en hypotese om at overskudd på aldosteron forverrer obstruktiv søvnapné ved at det akkumuleres væske i halsen, som i sin tur bidrar til økt motstand i øvre luftveier.

Digitalt seminar om hypertensjon

Her finner du seminaret.

Kilder

Referanser

  1. Drager LF, Genta RP, Nerbass FB, Gonzagea CC, Krieger EM, Lorenzi-Filho G. Characteristics and predictors of obstructive sleep apnea in patients with systemichypertension. Am J Cardiol 2010; 105: 1135–1139.
  2. Dudenbostel T, Calhoun DA. Resistant hypertension, obstructive sleep. Journal of Human Hypertension 2012; 26: 281-7.
  3. Drager LF, Diegues-Silva L, Diniz MP, Bortolotto LA, Pedrosa RP, Couto RB et al. Obstructive sleep apnea, masked hypertension, and arterial stiffness in men.Am J Hypertens 2010; 23: 249-254.
  4. Baguet JP, Levy P, Baron-Rochette G, Tamisier R, Pierre H, Peeters M et al. Masked hypertension in obstructive sleep apnea syndrome. J Hypertens 2008;26: 885-892.