Nyhetsartikkel

Respiratorisk syncytialt virus sykdom blant voksne

Nedre luftveisinfeksjon forårsaket av RSV er noe vi vanligvis forbinder med småbarn (bronkiolitt), men i økende grad er dette viruset skyld i alvorlige nedre luftveisinfeksjoner også blant eldre voksne.

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er den hyppigste årsaken til nedre luftveisinfeksjon hos barn i første leveår, og den hyppigste årsaken til innleggelse i sykehus for spedbarn i den vestlige verden1. I økende grad har man oppdaget at RSV også er årsak til alvorlige tilfeller av nedre luftveisinfeksjon hos eldre voksne. En lederartikkel i New England Journal of Medicine (NEJM) beskriver situasjonen2.

Hver vinter påvises nedre luftveisinfeksjoner med RSV hos 3 til 10 prosent av de voksne i USA3. I likhet med influensa er disse infeksjonene alvorligere og mer langvarige enn en vanlig forkjølelse. I USA blir 1-2 per 1000 voksne over 65 år innlagt i sykehus med RSV-relatert pneumoni eller forverring av underliggende kardiopulmonale tilstander hvert år, og dødsraten er 1-2 prosent4.

I mange tiår har man forsøkt å utvikle en vaksine mot RSV for barn, men det har vist seg vanskelig. Økt innsikt om virusets immunologiske karakteristika og struktur har nå ført til utviklingen av flere lovende RSV vaksinekandidater. I en fase 2a randomisert studie publisert i samme nummer av NEJM5 rapporteres det om en studie med 62 unge, friske voksne som ble inokulert med viruset 28 dager etter at de hadde fått testvaksinen (n 31) eller placebo (n=31). Symptomatisk RSV-infeksjon ble påvist hos 6.5 prosent av de i vaksinegruppen mot 48.4 prosent i placebogruppen - noe som gir en vaksineeffekt på 86.7 prosent. I tillegg var symptomskår og målinger av virusmengde sterkt i favør av vaksinen.

Det advares mot å juble for tidlig. Deltakerne var unge, og de ble eksponert for et virus som gir øvre luftveisinfeksjon. Eksponeringen skjedde kort tid etter vaksinasjonen, en vet derfor ingenting om varigheten av beskyttelse. Om vaksinen vil være i stand til å hindre nedre luftveisinfeksjon blant personer med høyere risiko for RSV-assosiert alvorlig sykdom, må avklares i nye studier.

En fase 3 studie er allerede i gang. Målet er å inkludere 45 000 friske voksne 60 år eller eldre. Vaksineeffekten måles over en 6-måneders periode etter vaksinasjon. Studien er forventet ferdig i juni 2024.

NEJM-lederen2 avslutter med følgende prediksjon: "Selv en beskjedent vellykket, sikker RSV-vaksine kan ha stor effekt på RSV-assosiert sykelighet og dødelighet over hele verden."

Kilder

Referanser

  1. Smittevernveilederen. RS-virusinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 03.11.2021. www.fhi.no
  2. Griffin MR. A Challenge to Respiratory Syncytial Virus Illness in Adults. N Engl J Med. 2022;386(25):2427-2428. doi:10.1056/NEJMe2205701 DOI
  3. Falsey AR, Hennessey PA, Formica MA, Cox C, Walsh EE. Respiratory syncytial virus infection in elderly and high-risk adults. N Engl J Med. 2005;352(17):1749-1759. doi:10.1056/NEJMoa043951 DOI
  4. Shi T, Denouel A, Tietjen AK, et al. Global Disease Burden Estimates of Respiratory Syncytial Virus-Associated Acute Respiratory Infection in Older Adults in 2015: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Infect Dis. 2020;222(Suppl 7):S577-S583. doi:10.1093/infdis/jiz059 DOI
  5. Schmoele-Thoma B, Zareba AM, Jiang Q, et al. Vaccine Efficacy in Adults in a Respiratory Syncytial Virus Challenge Study. N Engl J Med. 2022;386(25):2377-2386. doi:10.1056/NEJMoa2116154 DOI