Nyhetsartikkel

Risiko for blødning ved inntak av NOACs + andre medisiner

Blodfortynnende medisiner av type NOAC har gjort det enklere å følge opp antikoagulerte pasienter. Men det er likevel risiko for interaksjon med andre medikamenter.

I 2011 fikk vi i Norge tilgang til en ny type blodfortynnende medisiner, såkalte NOACs, non-vitamin K oral anticoagulants. Per oktober 2017 finnes følgende av de "nye" blodfortynnende medisiner på det norske markedet: dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana), argatroban (Novastan).

Den store fordelen med de nye medisinene er at de er enklere å bruke, og at de ikke krever den samme grad av kontroll. Store studier har vist at de nye medisinene er like effektive når det gjelder å forebygge blodpropp som warfarin (Marevan). Også de nye medisinene medfører en økt fare for blødninger, men denne faren er ikke større enn for warfarin.

Som med warfarin må legen vurdere mulige risikoer ved å bruke NOACs samtidig med andre typer medikamenter. En ny studie fra JAMA viser at noen vanlig forskrevne medikamenter sammen med NOAC øker risikoen for større blødninger1.

Studien var en retrospektiv kohortstudie av 91.330 taiwanesiske pasienter med atrieflimmer som ble behandlet med dabigatran, rivaroxaban eller apixaban. Eksponering for medikamenter som kan interagere med NOACs og øke deres plasmakonsentrasjon, ble analysert.

Resultatene viste at pasienter antikoagulert med NOAC som samtidig brukte amiodaron, flukonazol, rifampin og fenytoin hadde markant økt risiko for alvorlig blødning. Det var klart lavere risiko med samtidig atorvastatin, digoxin, erytromycin og klaritromycin. Mens verapamil, diltiazem, dronedaron, cyklosporin, ketokonazol og itrakonazol hadde ingen effekt på risikoen for større blødninger.

Kilder

Referanser

  1. Chang S-H, Chou, I-J, Yeh Y-H et al. Association Between Use of Non–Vitamin K Oral Anticoagulants With and Without Concurrent Medications and Risk of Major Bleeding in Nonvalvular Atrial Fibrillation. JAMA. 2017;318(13):1250-1259. doi:10.1001/jama.2017.13883. DOI