Nyhetsartikkel

Risiko for hjerneslag ved asymptomatisk karotisstenose

Det er usikkerhet knyttet til om pasienter med asymptomatisk karotisstenose bør tilbys kirurgisk intervensjon.

Blant pasienter med symptomatisk karotisstenose er sammenhengen mellom grad av stenose og risikoen for hjerneslag avgjørende for de terapeutiske beslutningene. Ved asymptomatisk karotisstenose er forholdet mellom alvorlighetsgrad og risiko mindre klar, og behandlingsindikasjonen er mer usikker.

I den aktuelle studien1 gjennomførte forfatterne en prospektiv, populasjonsbasert studie samt en systematisk oversikt og metaanalyse av 56 kohortstudier for å se på sammenhengen mellom grad av asymptomatisk stenose og risiko for hjerneslag. Forskerne benyttet ultralyd og NASCET-metoden til å vurdere stenosegrad. De fant en direkte sammenheng mellom risiko for samsidig iskemisk hjerneslag og grad av stenose.

5-års risikoen for samsidig hjerneslag varierte fra 0 hos pasienter med 50 til 69 prosent stenose, til 18.3 prosent for de med 80 til 99 prosent stenose. Metaanalysen bekreftet mønsteret og viste en lineær økning i risiko for hjerneslag med grad av samsidig stenose.

Resultatene viser at risikoen for hjerneslag øker med graden av stenose hos pasienter med asymptomatisk karotisstenose og at de med høy risiko kan ha nytte av endarterektomi. Pasienter med moderat grad av stenose ser ut til å ha liten nytte av revaskularisering.

Kilder

Referanser

  1. Howard DPJ, Gaziano L, Rothwell PM; Oxford Vascular Study. Risk of stroke in relation to degree of asymptomatic carotid stenosis: a population-based cohort study, systematic review, and meta-analysis published correction appears in Lancet Neurol. 2021 Mar 16;:. Lancet Neurol. 2021;20(3):193-202. doi:10.1016/S1474-4422(20)30484-1 DOI