Nyhetsartikkel

Reblødning og andre komplikasjoner etter GI-blødning hos antikoagulerte  pasienter

Hva er risikoen for reblødning, vaskulære hendelser eller død blant pasienter med GI-blødning som bruker antikoagulantia eller blodplatehemmere?

Temaside om Korona

Gastrointestinale (GI) blødninger hos pasienter som bruker antikoagulantia og/eller blodplatehemmere er en klinisk utfordring. Målet med den aktuelle studien var å se på risikoen for reblødning, vaskulære hendelser og død hos pasienter behandlet med blodplatehemmere eller antikoagulantia som utviklet større GI-blødninger1.

Studien var en observasjons kohort studie i Spania.

Totalt 871 pasienter med større GI-blødninger ble inkludert. Gjennomsnittsalderen var 79 år. 39 prosent brukte et antikoagulerende legemiddel, 52 prosent brukte blodplatehemmer og 9 prosent brukte begge.

93 prosent avbrøt behandlingen etter GI-blødningen og 81 prosent startet opp igjen behandlingen etter vel 7 dager. 39 prosent hadde øvre GI-blødning, 47 prosent nedre og 15 prosent hadde ukjent lokalisasjon. Median oppfølgingstid var 25 måneder.

Gjenopptakelse av begge behandlingene var forbundet med høyere risiko for reblødning, men lavere risiko for iskemiske hendelser eller død. Restart av behandlingen ≤ 7 dager etter blødningen viste et tilsvarende mønster uten forskjeller i forekomst av død. Insidensen av reblødninger var høyere blant antikoagulerte versus blodplatehemmede pasienter (138 vs 99 hendelser per 1000 pasientår) og lokaliseringen av reblødningen var den samme i 62 prosent av tilfellene.

Oppsummert viste studien at gjenopptakelse av antikoagulasjon eller blodplatehemmende behandling etter en GI-blødning var forbundet med lavere risiko for vaskulære hendelser og død, men høyere risiko for reblødning. Fordelene med tidlig gjenopptakelse av antikoagulasjon/antiblodplate behandling var større enn de GI-relaterte risikoene.

Kilder

Referanser

  1. Sostres C, Marcén B, Laredo V, et al. Risk of rebleeding, vascular events and death after gastrointestinal bleeding in anticoagulant and/or antiplatelet users. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 04 September 2019. doi:10.1111/apt.15441 DOI