Nyhetsartikkel

Risikofaktorer for død av COVID-19

Kinesiske forskere har sammenlignet hospitaliserte pasienter med COVID-19 som døde eller som overlevde. Hva var risikofaktorene?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En retrospektiv, multisenter, kohort studie publisert i The Lancet inkluderte alle voksne pasienter med bekreftet COVID-19 fra to sykehus i Wuhan, Kina, som ble utskrevet fra sykehusene eller som døde1. Demografiske, kliniske, terapeutiske og laboratorie data ble hentet ut fra elektroniske pasientjournaler og forskerne sammenlignet de som overlevde og de som døde.

191 pasienter ble inkludert. 137 ble utskrevet og 54 døde. 91 av pasientene (48%) hadde komorbide sykdommer med hypertensjon som den vanligste (n=58, 30%), fulgt av diabetes (n= 36, 19%) og koronar hjertesykdom (n=15, 8%). Multivariabel regresjonsanalyse viste økende odds for død forbundet med høy alder (OR 1.10, 95% KI 1.03-1.17), høyere Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)* skår (OR 5.65, 95% KI 2.61–12.23) og D-dimer høyere enn 1 µg/L (OR 18.42, 95% KI 2.64-128.55) ved innleggelse. Median varighet av virusutskillelse var 20.0 dager blant overlevende, mens SARS-CoV-2 kunne påvises frem til døden blant de som døde. Lengst observert virusutskillelse blant overlevende var 37 dager.

Forskerne konkluderer at potensielle risikofaktorer som høy alder, høy SOFA skår og D-dimer høyere enn 1 µg/L kan hjelpe klinikere til å identifisere pasienter med dårlig prognose på et tidlig tidspunkt. Langvarig virusutskillelse tilsier at infiserte pasienter må isoleres, og det bør forskes på å finne optimale antivirale intervensjoner.

* SOFA er et internasjonalt akseptert skåringssystem for voksne med mistenkt sepsis2-3. Følgende funksjoner inngår i skåren: respirasjon, koagulasjon, hepatisk, sirkulatorisk, sentralnervesystem, nyrer. Det finnes også en hurtigversjon som baserer seg på klinisk infeksjon og minst to av kriteriene: respirasjonsfrekvens 22 eller høyere, endret mental status og systoliske blodtrykk lik eller under 100 mm Hg.

Kilder

Referanser

  1. Zhou F, Yu T, Fan G, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet, Published Online March 9, 2020. www.thelancet.com
  2. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315: 801-10. Journal of the American Medical Association
  3. Skrede S, Flaaten HK. Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår. Indremedisineren, 03.08.2016. indremedisineren.no