Nyhetsartikkel

Rødlys terapi ved myopi

Lavintensitets rødlys terapi er de senere årene tatt i bruk mot ulike sykdommer. Kan slik behandling minske forekomsten av nærsynthet blant barn med begynnende nærsynthet?

Nærsynthet er en av de vanligste øyesykdommene1. I deler av Øst- og Sørøst-Asia er prevalensen av nærsynthet blant elever på videregående skole 80 til 90 prosent2.  Nærsynthet utgjør en belastning for enkeltpersoner. I tillegg er det mer sannsynlig at tidlig innsettende nærsynthet utvikles til høy nærsynthet3, noe som øker risikoen for potensielle synstruende tilstander, slik som nærsynt makuladegenerasjon. Derfor er nærsynthetsforebygging av betydning.

En rekke intervensjoner forsøkes for å forhindre utvikling av nærsynthet, for eksempel økt utetid4, reduserte aktiviteter utført på kort arbeidsavstand5, kinesiske øyeøvelser6, og lavdose atropin7. Effektiviteten av disse intervensjonene for å forebygge nærsynthet innen 1 år varierte fra 11 til 54 prosent.

Repetert lav-nivå rødt lys (RLRL) terapi levert av en enhet som sender ut 650 nm synlig rødt lys, har blitt foreslått som en ny type intervensjon8-9. I den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien publisert i JAMA Network Open10 var formålet å undersøke effekten og sikkerheten til repetert lav-nivå rød lys intervensjon i forebyggingen av myopi blant barn med premyopi.

Studien foregikk over 1 år og ble utført ved 10 barneskoler i Shanghai i Kina. 278 barn ble inkludert. Gjennomsnittsalderen var 8 år. 139 ble randomisert til intervensjonsgruppen som fikk RLRL terapi to ganger daglig, 5 dager i uken. Hver sesjon varte i 3 minutter. Intervensjonen ble utført på skolen eller hjemme i feriene.

12-måneders insidens av myopi var 41 prosent i intervensjonsgruppen mot 61 prosent i kontrollgruppen - en relativ reduksjon i insidens på 33 prosent. Blant barna i intervensjonsgruppen som ikke fikk avbrutt behandlingen som følge av covid-pandemien, var insidensen 28 prosent, og den relative reduksjonen i insidens var 54 prosent.

I denne randomiserte kliniske studien var RLRL-terapi en ny og effektiv intervensjon for forebygging av nærsynthet, med god brukerakseptabilitet og opptil 54 prosent reduksjon i nyutviklet nærsynthet innen 12 måneder blant barn med premyopi.

En annen studie viste tilsvarende resultater og viste bare et lite tilbakefall etter at behandlingen var avsluttet11.

Langtidsstudier mangler imidlertid.

Kilder

Referanser

 1. Bullimore MA, Ritchey ER, Shah S, Leveziel N, Bourne RRA, Flitcroft DI. The risks and benefits of myopia control. Ophthalmology. 2021;128(11):1561-1579. doi:10.1016/j.ophtha.2021.04.032 DOI
 2. Jonas JB, Ang M, Cho P, et al. IMI prevention of myopia and its progression. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):6. doi:10.1167/iovs.62.5.6 DOI
 3. Hu Y, Ding X, Guo X, Chen Y, Zhang J, He M. Association of age at myopia onset with risk of high myopia in adulthood in a 12-year follow-up of a Chinese cohort. JAMA Ophthalmol. 2020;138(11):1129-1134.
 4. He X, Sankaridurg P, Wang J, et al. Time Outdoors in Reducing Myopia: a school-based cluster randomized trial with objective monitoring of outdoor time and light intensity. Ophthalmology. 2022;129(11):1245-1254. doi:10.1016/j.ophtha.2022.06.024 DOI
 5. Pärssinen O, Lassila E, Kauppinen M. Associations of children’s close reading distance and time spent indoors with myopia, based on parental questionnaire. Children (Basel). 2022;9(5):632. doi:10.3390/children9050632 DOI
 6. Kang MT, Li SM, Peng X, et al. Chinese eye exercises and myopia development in school age children: a nested case-control study. Sci Rep. 2016;6:28531. doi:10.1038/srep28531 DOI
 7. Jethani J. Efficacy of low-concentration atropine (0.01%) eye drops for prevention of axial myopic progression in premyopes. Indian J Ophthalmol. 2022;70(1):238-240. doi:10.4103/ijo.IJO_1462_21
 8. Jiang Y, Zhu Z, Tan X, et al. Effect of repeated low-level red-light therapy in myopia control in children: a multicenter randomized controlled trial. Ophthalmology. 2022;129(5):509-519. doi:10.1016/j.ophtha.2021.11.023 DOI
 9. Zhou L, Xing C, Qiang W, Hua C, Tong L. Low-intensity, long-wavelength red light slows the progression of myopia in children: an Eastern China–based cohort. Ophthalmic Physiol Opt. 2022;42(2):335-344. doi:10.1111/opo.12939 DOI
 10. He X, Wang J, Zhu Z, et al. Effect of Repeated Low-level Red Light on Myopia Prevention Among Children in China With Premyopia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2023;6(4):e239612. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.9612 DOI
 11. Chen H, Wang W, Liao Y, et al. Low-intensity red-light therapy in slowing myopic progression and the rebound effect after its cessation in Chinese children: a randomized controlled trial. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2023;261(2):575-584. doi:10.1007/s00417-022-05794-4 DOI