Nyhetsartikkel

Røykeavvenning hos eldre!

Hvor stor er den helsemessige gevinsten for eldre som slutter å røyke?

Bakgrunn

Dokumentasjonen for at røyking øker hjerte-kar dødelighet og at røykeslutt fører til en gradvis reduksjon av risiko, er overveldende. De absolutte effektene av røykeslutt er størst for yngre aldersgrupper, hvor potensialet for å spare leveår er stort. Hos eldre, med kortere forventet levetid, er det også vist at røykeslutt nytter, men størrelsen på den helsemessige gevinsten er dårligere definert. Er det fornuftig å bruke krefter på røykeavvenning også i denne aldersgruppen?

Materiale og metode

Den aktuelle studien er basert på data fra til sammen 25 kohort-studier fra Europa og USA1. Individuelle pasientdata er slått sammen til en meta-analyse med 503 905 deltagere, hvor 37 952 personer døde på grunn av hjerte-kar sykdom. Alle deltagerne var 60 år eller eldre ved studienes start, og de ble i gjennomsnitt fulgt i 13 år. Røykestatus ble registrert ved inklusjon i kategoriene røyker, tidligere røyker eller aldri røyker. For røykere ble daglig forbruk registrert. I tillegg ble det innhentet data for alle vanlige risikofaktorer for hjerte-kar sykdom. Det primære endepunktet var død av kardiovaskulær sykdom. Sekundære endepunkt var forekomst av akutt koronar hendelse eller hjerneslag.

Resultater

Risiko for død av hjerte-kar sykdom (Hazard ratio – HR) var 2,07 for røykere og 1,37 for tidligere røykere, sammenliknet med aldri røykere. Det vil si mer enn doblet risiko blant røykere, og 37% økt relativ risiko for tidligere røykere. I begge gruppene ble det sett en tydelig dose-respons effekt med økende dødsrisiko med økende antall sigaretter, og med fallende risiko med økt antall år siden røykeslutt. I tillegg kunne man beregne at røykere tapte i gjennomsnitt 5,5 leveår, og tidligere røykere 2,1 leveår, sammenliknet med ikke røykere.

Diskusjon

Studien bekrefter at røyking fortsatt er en betydelig risikofaktor også hos røykere som er eldre enn 60 år. Materialene som er slått sammen, er heterogene, og dette gjør analysene usikre. Røykestatus ble kun innhentet ved inklusjon, og man har ikke kontroll over hvor mange som sluttet underveis. Det er også kjent at røykevaner underrapporteres i slike studier. Disse faktorene virker i samme retning, og bidrar til å svekke assosiasjonen mellom røyk og sykdom. Det er derfor all grunn til å tro at hazard ratio er større enn den som ble funnet. Et praktisk nyttig argument for å overtale besteforeldre-generasjonen til å stumpe røyken kan være at man må forvente at livet forkortes med minst 5,5 år ved fortsatt røyking.

Kilder

Referanser

  1. Mons U, Müezzinler A, Gellert C, et al. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium. BMJ 2015; 350: h1551.