Nyhetsartikkel

Screening på kolorektal kreft

En norsk studie har sammenlignet effekten av screening på kolorektalkreft ved sigmoidoskopi versus tester på blod i avføringen.

Temaside om Korona

Kreft i tykktarm/endetarm utgjør ca. 15 prosent av alle krefttilfeller i Norge. Det er den tredje vanligste kreftformen og den fjerde vanligste årsaken til kreftdød i den utviklede verden. Antall nye tilfeller med kolonkreft var i 2018 i Norge 1490 menn og 1578 kvinner og med endetarmskreft 834 menn og 526 kvinner. Insidensen er økende.

Screening kan redusere mortaliteten ved å påvise asymptomatiske tilfeller i tidlig stadium og hindre sykdommen ved å fjerne premaligne lesjoner. Studier har evaluert effekten av screening med sigmoidoskopi og med guaiac-basert Fecal Occult Blood Test (gFOBT) og funnet at begge metoder reduserer mortaliteten1-2. I senere år har fekal immunokjemisk testing (FIT) erstattet gFOBT som foretrukket metode fordi den er enklere å utføre og har bedre sensitivitet.

Det finnes ikke randomiserte, kontrollerte studier som har vurdert effekten av FIT sammenlignet med sigmoidoskopi i screening på kolorektalkreft. Det var formålet med denne norske studien3.

Individer i alderen 50-74 år som bodde i Sørøst-Norge, ble randomisert til enten å få utført fleksibel sigmoidoskopi én gang eller FIT-screening annethvert år. Koloskopi ble utført hvis man ved sigmoidoskopi gjorde unormale funn eller dersom det ble påvist FIT > 15 µg hemoglobin/g feces.

139 291 individer ble inkludert i studien. Deltakelsen var 52 prosent i sigmoidoskopi-gruppen mot 58 prosent i den første FIT-runden, noe som økte til 68 prosent i tre etterfølgende runder. Sammenlignet med sigmoidoskopi var påvisnings-raten for kolorektalkreft den samme for FIT i den første runden (0.25% vs 0.27%, OR 0.92, 95% KI 0.75-1.13), men høyere etter tre FIT-runder (0.49% vs 0.27%, OR 1.87, 95% KI 1.54-2.27). Det ble funnet færre avanserte adenomer i første runde med FIT, men flere etter tre runder med FIT.

Forfatterne konkluderer at deltakelsen var høyere og flere tilfeller av kolorektal kreft og avanserte adenomer ble påvist ved gjentatt FIT sammenlignet med én sigmoidoskopi. Risikoen for perforasjon og blødning var den samme i de to gruppene.

Kilder

Referanser

  1. Miller EA, Pinsky PF, Schoen RE, et al. Effect of flexible sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality: long-term follow-up of the randomised US PLCO cancer screening trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2019;4:101-110. PubMed
  2. Holme O, Bretthauer M, Fretheim A, et al. Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individuals. Cochrane Database Syst Rev 2013;9:Cd009259. The Cochrane Library
  3. Randel KR, Schult AL, Botteri E, et al. Colorectal cancer screening with repeated fecal immunochemical test versus sigmoidoscopy: baseline results from a randomized trial published online ahead of print, 2020 Nov 20. Gastroenterology. 2020;S0016-5085(20)35440-8. PMID: 33227280. PubMed