Nyhetsartikkel

Sikkerhet og effekt av høyintensitets intervalltrening ved hjerterehabilitering

Er høyintensitets intervalltrening bedre enn moderat-intensitets kontinuerlig trening når det gjelder å forbedre hjertelunge-funksjonen blant pasienter i hjerterehabilitering?

Temaside om Korona

Tradisjonell hjerterehabilitering består av treningsøkter som varer ca. 40 minutter og krever 60-70 prosents intensitet. En alternativ treningsstrategi er høyintensitets intervalltrening (HIIT) der pasienten typisk gjennomfører 4 drag over 4 minutter ("4 x 4") med 80-85 prosent av maksimal kapasitet og med 4 minutter med lavere intensitet imellom. Tidligere korttidsstudier der man har sammenlignet de to metodene, har vist økning i maksimalt O2-opptak ved HIIT, men det er få langtidsstudier.

Bedre hjertelungefunksjon målt i form at et individs maksimale oksygenopptak er en prediktor for prognosen ved hjerterehabilitering, sannsynligvis fordi det er et surrogatmål for hjertets slagvolum. Hjerterehabilitering reduserer insidensen av nye hjertehendelser. Blant pasienter med koronar arteriesykdom er det vist at for hver 1 mL/kg/min økning i maksimalt O2-opptak, reduseres risikoen for død med 15 prosent. Spørsmålet er da hvilken treningsmetode er best til å øke kapasiteten ved trening.

I den aktuelle studien som er publisert i JAMA Cardiology ble 93 pasienter randomisert til en av de to treningsformene1. Deltakerne trente to ganger ukentlig under tilsyn og en gang i uken hjemme over 4 uker, deretter tre ganger ukentlig hjemme i 48 uker. Maksimalt O2-opptak hadde økt mer i HIIT-gruppen etter 4 uker (10 vs 4 prosent), men det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene etter 48 uker (10 vs 7 prosent). Få pasienter opplevde alvorlige hendelser (3 i HIIT-gruppen og 1 i kontrollgruppen). Mange hadde imidlertid sluttet å trene, så kun 53 prosent i HIIT-gruppen og 41 prosent i gruppen med moderat trening var fortsatt aktive etter 48 uker.

Forfatterne konkluderer at bedringen i maksimalt O2-opptak var den samme for begge gruppene etter 12 måneder. Høyintensitets intervalltrening var gjennomførbart og trygt, og like mange fortsatte treningen sammenlignet med de som trente med moderat intensitet over en 12-måneders oppfølgingsperiode. Funnene støtter bruken av høyintensitets intervalltrening i hjerterehabiliterings program som et tillegg eller en alternativ modalitet til moderat intensitetstrening. For å fastslå sikkerheten med HIIT kreves imidlertid at det gjøres større studier.

 

Kilder

Referanser

  1. Taylor JL, Holland DJ, Keating SE, et al. Short-term and Long-term Feasibility, Safety, and Efficacy of High-Intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation. The FITR Heart Study Randomized Clinical Trial. AMA Cardiol. Published online September 2, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.3511 DOI