Nyhetsartikkel

Sjokolade mot hjerteinfarkt?

Tidligere studier har vist at sjokolade, og spesielt mørk sjokolade, kan ha gunstige effekter for blodsirkulasjon, blodlipider, insulinfølsomhet og hjerte-kar sykdommer.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Tidligere studier har vist at sjokolade, og spesielt mørk sjokolade, kan ha gunstige effekter for blodsirkulasjon, blodlipider, insulinfølsomhet og hjerte-kar sykdommer. Det er påvist en assosiasjon mellom økt sjokoladeinntak og redusert risiko for hjerneslag. Sammenheng mellom sjokoladekonsum og koronar hjertesykdom er ikke like tydelig. De fleste studiene har vist en nøytral, eller mulig svakt positiv effekt.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en prospektiv kohort-undersøkelse av svenske kvinner og menn, med studiestart i 19971. Ved inklusjon ble sjokoladekonsumet registrert på spørreskjema, sammen med relevante bakgrunnsdata. Til sammen ble over 67.000 personer inkludert, 36.000 menn og 31.000 kvinner. Data fra sykdoms- og dødsårsaksregisteret ble koblet via personnummer, og pasientene ble fulgt ut året 2010, eller til første hjerteinfarkt eller død. Sjokoladekonsumet ble registrert som gjennomsnittlig inntak siste året, og ble klassifisert i 4 grupper: aldri, 1-3 ganger per måned, 1-2 ganger per uke eller lik eller mer enn 3-4 ganger per uke. Totalt ble det identifisert 4417 personer med hjerteinfarkt i løpet av oppfølgingen. For ytterligere å styrke evidensen ble det foretatt en systematisk litteraturstudie og meta-analyse hvor fem andre studier ble slått sammen med den aktuelle. Totalt omfattet materialet da 6851 tilfeller av bekreftet iskemisk hjertesykdom blant 144.000 personer.

Resultater

I den svenske studien ble det funnet en 13 % redusert risiko (RR 0,87 og 95 % KI 0,77-0,98) for hjerteinfarkt i gruppen som brukte mer enn 3-4 sjokoladeporsjoner per uke sammenlignet med de som ikke rørte sjokolade. I meta-analysen var tilsvarende risikoreduksjon 10 % (RR 0,90 og 95 % KI 0,82-0,97). Studiene i meta-analysen var homogene og viste samme tendens, med lavere risiko for hjerteinfarkt ved økende forbruk av sjokolade.

Diskusjon

Styrken i det svenske materialet er et høyt antall deltakere, oppfølging gjennom 13 år, gode sykdomsregistre og et relativt høyt antall hjerteinfarkt. I beregningene er det korrigert for alle registrerte variabler, som kjønn og alder, tobakksforbruk, blodtrykk, lipider, diabetes, vekt, mosjon og utdannelse ved studiestart. En stor svakhet er det at sjokoladekonsumet kun ble registrert en gang, og det ble ikke skilt mellom mørk og lys sjokolade. Endring av sjokoladekonsumet underveis kunne i stor grad ha påvirket konklusjonene. I en prospektiv observasjonsstudie som denne, er det også alltid en fare for ukjente konfoundere. Konklusjonen må bli at et moderat forbruk av sjokolade muligens reduserer risiko for koronar hjertesykdom.

Kilder

Referanser

  1. Larsson SC, Åkesson A, Gigante B, Wolk A. Chocolate consumption and risk of myocardial infarction: a prospective study and meta-analysis. Heart 2016.