Informasjon

Skiftarbeid og risiko for hjertekarsykdom

I følge en studie i BMJ fører skiftarbeid til økt risiko for hjerteinfarkt. Mange mennesker har ikke en regelmessig 8 til 4 jobb, de har ulike former for skiftarbeid.

Bakgrunn

Tidligere studier har vist motstridende resulateter om sammenheng mellom skiftarbeid og hjertekarsykdom, men det er vist at dårlig søvn og søvnlidelser øker denne risikoen. Siden skiftarbeid påvirker døgnrytmen og gir dårligere søvnkvalitet, skulle man forvente at også skiftarbeid var ugunstig for døgnrytmen.

I følge tidligere studier er skiftarbeid forbundet med økt risiko for hypertensjon, metabolsk syndrom, høyt kolesterol og diabetes. I en ny studie publisert i BMJ har forskere samlet resultater fra en rekke observasjonsstudier1.

Metode og materiale

Dette er en metaanalyse basert på 34 enkeltstudier - alle observasjonsstudier - og involverer mer enn 2 millioner mennesker. Dette er den største studien noensinne som har sett på sammenhengen mellom skiftarbeid og kardiovaskulær sykdom.

Skiftarbeid ble definert som ettermiddagsskift, irregulære eller uspesifiserte skift, nattskift eller roterende skift. Kontrollgruppe var dagarbeidere eller den generelle befolkningen.

Resultater

Risikoen for hjerteinfarkt var økt med 23% (RR 1,23; 95 % KI 1,15 – 1,31), risikoen for hjerneslag var økt med 5% (RR 1,05; 1,01 – 1,09) og risikoen for koronare hendelser var økte med 24% (RR 1,24; 1,10 – 1,39) blant skiftarbeidere sammenlignet med personer som arbeidet regelmessige dagskift. Det verste skiftarbeidet for hjertet, var ikke uventet nattskiftet, hvor det var en 41% (RR 1,41; 1,13 – 1,76) økning i risiko. Skiftarbeid var imidlertid ikke forbundet med økt risiko for å dø av hjerteinfarkt, hjerneslag eller andre sykdommer.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2), der mer enn 65 000 personer deltok, var inkludert i metaanalysen. I HUNT2 var skiftarbeid assosiert med moderat økt risiko for hjerteinfarkt (RR 1,37; 1,14 – 1,66).

Estimatene var justert for alder, kjønn, etablerte kardiovaskulære risikofaktorer og sosioøkonomisk status.

Diskusjon

Vi vet at skiftarbeid forstyrrer døgnrytmen. Det gir dårligere søvn og interfererer med balansen mellom arbeid og fritid. Det er også flere røykere blant skiftarbeidere. Økningen i vaskulære hendelser holdt seg imidlertid etter å ha justert for slike faktorer.

En konsekvens av studien er at skiftarbeidere bør følges nøyere med henblikk på risikofaktorer, som kontroller av blodtrykket og kolesterol. Pasientopplæring og kjennskap til symptomer og tegn på hjertekarsykdom, anses også som viktig.

Skiftarbeidere har ekstra grunn til å være opptatt av forebyggende tiltak for å redusere risikoen for hjertekarsykdom.

Kilder

Referanser

  1. Vyas MV, Garg AX, Iansavichus AV et al. Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 345: e4800. BMJ (DOI)