Nyhetsartikkel

Skyldes long covid mikrokoagler i blodet?

Covid-19 er en infeksjonssykdom som påvirker koagulasjonssystemet og blodplatene. Det dannes mikrokoagler med inflammasjonsmolekyler. Vedvarende forekomst av slike mikrokoagler kan være en forklaring på long covid.

SARS-CoV-2 har infisert mer enn 200 millioner mennesker i verden. For noen vedvarer symptomer som kortpusthet, muskelsvakhet og slitenhet i måneder. Dette syndromet har fått betegnelsen long covid og ser ut til å påvirke over en tredjedel av alle pasientene med covid-19, hyppigst blant de med alvorlig akutt sykdom.

Alvorlig SARS-CoV-2 infeksjon er karakterisert ved ulike koagulopatier som kan resultere i enten blødning og trombocytopeni, hyperkoagulasjon, pulmonal intravaskulær koagulasjon, mikroangiopati, venøs tromboembolisme eller arteriell trombose1-4. Akutt covid-19 er også karakterisert ved dysregulerte, sirkulerende inflammatoriske biomarkører, hyperaktiverte blodplater, skadete røde blodceller og betydelige avleiringer av mikrokoagler (microclots) i lungene4-6. Pasienter med akutt covid-19 kan utvikle trombocytopeni som kan føre til livstruende disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)7.

Foreløpige data om long covid-symptomer viser mange likheter med kroniske sykdommer kjent for å være assosiert med virusinfeksjoner, som myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), postural ortostatisk takykardisyndrom og mastcelleaktiveringssyndrom8-10. Mastcelleaktivering har også blitt foreslått å spille en viktig rolle i long covid, på grunn av atypiske responser på SARS-CoV-2 fra de dysfunksjonelle mastcellene11.

Symptomer på long covid vedvarer i så mye som 6 måneder (eller lenger) etter akutt infeksjon, der overlevende av covid-19 klager over tilbakevendende tretthet eller muskelsvakhet, kortpusthet, søvnvansker og angst eller depresjon. Gitt at blodpropp kan blokkere mikrokapillærer og dermed hemme oksygenutveksling, undersøkte Pretorius, Kell og medarbeidere12 om de langvarige symptomene som individer med long covid har, kan skyldes tilstedeværelsen av vedvarende sirkulerende plasmamikrokoagler (microclots). 

Pretorius og Kell fant i blodprøver fra pasienter med long covid at de fortsatt inneholder store avleiringer (microclots) slik som ved alvorlig akutt infeksjon, og at disse mikrokoaglene er resistente mot fibrinolyse. Inflammatoriske molekyler er "fanget" inne i disse mikrokoaglene. Analyser viser at mikrokoaglene inneholder ulike inflammatoriske molekyler, deriblant en vesentlig økning i mengden av α(2)-antiplasmin (α2AP) protein. Dette stoffet hindrer nedbrytning av blodkoagler. Pretorius og Kell fant at nivået av α2AP var nær 8 ganger høyere blant pasienter med long covid enn blant friske kontroller og mer enn 9 ganger høyere enn hos pasienter med akutt covid-19.

Disse funnene kan forklare de kroniske symptomene ved long covid, som kortpusthet og slitenhet. "Hovedgrunnen er at vedvarende mikrokoagler blokkerer mikrokapillærer slik at blodet hindres fra å nå inn der hvor gassutvekslingen og opptaket av oksygen, skjer.

Pretorius konkluderer at koagulasjonspatologi foreligger både ved akutt covid-19 infeksjon og ved long covid. Tilstandene kan ha effekt av et regime med kontinuerlig antikoagulasjonsbehandling for å støtte funksjonen til det fibrinolytiske systemet, men så langt mangler kvalitetsstudier som verifiserer denne antakelsen.

Kilder

Referanser

 1. Gupta A, Madhavan MV, Sehgal K, Nair N, Mahajan S, Sehrawat TS, Bikdeli B, Ahluwalia N, Ausiello JC, Wan EY, et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med. 2020;26(7):1017–1032. doi: 10.1038/s41591-020-0968-3.
 2. Perico L, Benigni A, Casiraghi F, Ng LFP, Renia L, Remuzzi G. Immunity, endothelial injury and complement-induced coagulopathy in COVID-19. Nat Rev Nephrol. 2021;17(1):46–64. doi: 10.1038/s41581-020-00357-4.
 3. Grobbelaar LM, Venter C, Vlok M, Ngoepe M, Laubscher GJ, Lourens PJ, Steenkamp J, Kell DB, Pretorius E. SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.03.05.21252960.
 4. Pretorius E, Venter C, Laubscher GJ, Lourens PJ, Steenkamp J, Kell DB. Prevalence of readily detected amyloid blood clots in 'unclotted' Type 2 Diabetes Mellitus and COVID-19 plasma: a preliminary report. Cardiovasc Diabetol. 2020;19(1):193. doi: 10.1186/s12933-020-01165-7.
 5. Bobrova L, Kozlovskaya N, Korotchaeva Y, Bobkova I, Kamyshova E, Moiseev S. Microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome (MicroCLOTS): a new variant of thrombotic microangiopathy? Crit Care Resusc. 2020;22(3):284. PubMed
 6. Ciceri F, Beretta L, Scandroglio AM, Colombo S, Landoni G, Ruggeri A, Peccatori J, D'Angelo A, De Cobelli F, Rovere-Querini P, et al. Microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome (MicroCLOTS): an atypical acute respiratory distress syndrome working hypothesis. Crit Care Resusc. 2020;22(2):95–97.
 7. Terpos E, Ntanasis-Stathopoulos I, Elalamy I, Kastritis E, Sergentanis TN, Politou M, Psaltopoulou T, Gerotziafas G, Dimopoulos MA. Hematological findings and complications of COVID-19. Am J Hematol. 2020;95(7):834–847. doi: 10.1002/ajh.25829.
 8. Proal AD, VanElzakker MB. Long COVID or Post-acute sequelae of COVID-19 (PASC): an overview of 1 biological factors that may contribute to persistent symptoms. Front Microbiol. 2021;12:1494. doi: 10.3389/fmicb.2021.698169.
 9. Carfì A, Bernabei R, Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA. 2020;324(6):603–605. doi: 10.1001/jama.2020.12603.
 10. Rubin R. As their numbers grow, COVID-19 "Long Haulers" stump experts. JAMA. 2020;324:1381–1383. doi: 10.1001/jama.2020.17709.
 11. Afrin LB, Weinstock LB, Molderings GJ. Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation syndrome. Int J Infect Dis. 2020;100:327–332. doi: 10.1016/j.ijid.2020.09.016. DOI
 12. Pretorius E, Vlok M, Venter C, et al. Persistent clotting protein pathology in Long COVID/Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) is accompanied by increased levels of antiplasmin. Cardiovasc Diabetol. 2021;20(1):172. Published 2021 Aug 23. doi:10.1186/s12933-021-01359-7 DOI