Nyhetsartikkel

Slag-ambulanse

Trombolyse er foretrukket behandling ved akutt iskemisk hjerneslag. Jo tidligere oppstart av slik behandling, jo bedre effekt. Kan tiden til oppstart forkortes ved å etablere et tilbud med slag-ambulanse?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Internasjonalt er det konsensus for at intravenøs trombolyse er foretrukket behandling ved akutt iskemisk hjerneslag innen 4,5 timer etter symptomdebut. Slik behandling krever blant annet at hjerneblødning er utelukket ved cerebral CT. Effekten av trombolyse er bedre jo tidligere behandlingen starter. Dersom trombolyse blir gitt innen 90 minutter fra symptomstart, er NNT 4,5 for ett ekstra tilfelle med godt (excellent) utfall. Ved behandlingstart 3-4,5 timer etter symptomstart, er NNT 14. Flere faktorer bidrar til forsinket behandling. Sen alarm fra pasienten er viktig. Tiden fra alarm til ankomst sykehus, og tid til trombolyse blir gitt, er også viktig, men kan reduseres ved god planlegging og effektiv logistikk.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er fra et område i Berlin, med en befolkning på 1,3 millioner innbyggere som kan nås innen 16 minutter ved utrykning1. Intervensjonen er behandling fra en dedikert slag-ambulanse utstyrt med CT-maskin og telemedisinsk utstyr, og et laboratorium for måling av INR, glukose og hematologiske prøver. Ambulansen var bemannet med sjåfør, en nevrolog og en røntgentekniker, og var i drift 7 dager om gangen. Ukene med tilgjengelig ambulanse var tilfeldig valgt. De øvrige ukene med vanlig standardbehandling, var kontrolluker. Det primære endepunktet var tiden fra alarm ble utløst til trombolyse ble gitt. Sekundære endepunkt var andelen som fikk trombolyse, og antall hjerneblødninger eller mortalitet innen 7 dager etter trombolyse.

Resultater

Totalt ble det inkludert 6182 pasienter, 3213 pasienter i intervensjonsukene og 2969 pasienter i kontrollukene. Mer enn 1200 pasienter i intervensjonsukene fikk standardbehandling, fordi slagambulansen var på oppdrag. For pasientene som fikk besøk av slagambulanse, var tiden fra alarm til behandling i gjennomsnitt 52 minutter, som var 25 minutter kortere enn i kontrollgruppen. Andelen som fikk trombolyse, var 32 prosent ved bruk av slagambulanse mot 21 prosent i kontrollgruppen. Det var ingen forskjeller mellom gruppene med hensyn på hjerneblødninger eller mortalitet.

Diskusjon

Studien viser at man med store ressurser kan korte ned tiden fram til trombolyse. Det gjenstår å dokumentere den kliniske nytten. Metoden er helt parallell til rutinebehandlingen for hjerteinfarkt, men mer ressurskrevende fordi klinisk indikasjon er mer komplisert, cerebral CT med teknisk personale er nødvendig, og kompetent radiolog må være on-line. Den dagen de nye oppgavene kan utføres i et normalt bemannet helikopter eller en vanlig ambulanse, kan dette raskt tvinge seg fram som et tilbud også her i landet.

Kilder

Referanser

  1. Ebinger M, et al. Effect of the use of ambulance-based thrombolysis on time to thrombolysis in acute ischemic stroke. A randomized clinical trial. JAMA 2014; 311: 1622-31. Journal of the American Medical Association