Nyhetsartikkel

Søvn og kardiovaskulær sykdom

Er det noen sammenheng mellom hvor mye vi sover og risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser og død?

En studie har sett på sammenhengen mellom estimert total varighet av daglig søvn og kortvarig søvn ("naps") på dagtid og risikoen for større kardiovaskulære hendelser1. Analysene baserte seg på et spørreskjema om søvnmønster og kardiovaskulære hendelser blant 116.632 personer fra høy-, middel- og lav-inntekts land.

Median oppfølgingstid var 7,8 år og de selvrapporterte dataene ble justert for alder og kjønn. I løpet av observasjonsperioden var det 4381 dødsfall og 4365 alvorlige kardiovaskulære hendelser.

Resultatene viste at de som sov mer enn 8 timer per døgn, og de som sov relativt lite per døgn (< 6 timer) hadde samlet sett høyere risiko for kardiovaskulære hendelser.

I en tilleggsanalyse der man justerte for livsstilsatferd, helsestatus og demografiske karakteristika fant forskerne en signifikant trend for økt totalrisiko blant de som sov mer enn 9 timer per døgn og en ikke-signifikant trend for økt risiko blant dem som sov mindre enn 6 timer per døgn.

Hazard ratio (HR) for henholdsvis 8-9 timer søvn, 9-10 timer søvn og > 10 timer søvn var 1.05 (95% KI 0.99-1.12), 1.17 (1.09-1.25) og 1.41 (1.30-1.53). Blant de som sov mindre enn 6 timer var HR 1.09 (0.99-1.20). 

Forskerne konkluderer at det er lavere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser og død blant dem som har 6 til 8 timers total mengde daglig søvn. Kortvarige søvnperioder på dagtid ("napping") var forbundet med økt risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser og død blant dem som sov mer enn 6 timer om natten, men ikke blant dem som sov mindre enn 6 timer om natten.

Kilder

Referanser

  1. Wang C, Bangdiwala SI, Rangarajan S, et al. Association of estimated sleep duration and naps with mortality and cardiovascular events: a study of 116 632 people from 21 countries. European Heart Journal, published 05 December 2018. doi.org