Nyhetsartikkel

Spyttprøve versus nasofaryngeal prøve ved covid-19

Nasofaryngeale prøver er metoden som anvendes til å påvise SARS-CoV-2. Det er en ressurskrevende metode. Kan en spyttprøve erstatte den nasofaryngeale prøven?

Per 15. februar er det på verdensbasis registrert 110 millioner tilfeller av covid-19 og mer enn 2,4 millioner døde av sykdommen ifølge Worldometers. Et av de aller viktigste tiltakene i kampen mot koronaviruset er å opprettholde et høyt nivå av testing. Folk oppfordres til å teste seg ved symptomer på covid-19 eller dersom de har vært i kontakt med personer med bekreftet sykdom eller de er helsepersonell med økt risiko for eksponering. Testkapasiteten har blitt betydelig utvidet, men det økte smittetrykket gjør at testkapasiteten i mange land er utilstrekkelig.

Gullstandard er revers transkriptase polymerase kjedereaksjon (RT-PCR) av nasofaryngeale prøver. Det er imidlertid en ressurskrevende prøve som krever trenet helsepersonell til å ta prøven, og de må ha være ikledd omfattende personlig beskyttelsesutstyr. Det kreves også stor tilførsel av prøvetakingsutstyr og transportmedium.

Spyttprøver har et potensiale for en betydelig forenkling av prøvetakingen. Spyttprøven kan tas av personen som testes, selv, uten å involvere helsepersonell. Det reduserer eksponeringen av helsepersonell og behovet for beskyttelsesutstyr. Saliva kan samles i sterile prøveglass uten behov for vattpinner. Men hvor god er spyttprøver versus nasofaryngeale prøver i påvisningen av SARS-CoV-2?

En systematisk studie1 identifiserte 37 originalstudier med 7332 parede prøver - en nasofaryngeal prøve og en spyttprøve. En referanseprøve ble benyttet som gullstandard til å beregne testprøvenes sensitivitet - evnen til å påvise viruset hos de infiserte. De fant at spyttprøvene hadde en sensitivitet som var 3.4 prosent lavere enn for de nasofaryngeale prøvene. Blant personer med tidligere bekreftet covid-19 infeksjon, var spyttprøvenes sensitivitet 1.5 prosent høyere enn de nasofaryngeale prøvene.

Forfatterne beregnet at hvis man testet 100 000 personer med en SARS-CoV-2 prevalens på 1 prosent, så ville de nasofaryngeale prøvene påvise 79 flere tilfeller, men med en tilleggskost på 8093 dollar (i USA) per påviste ekstra tilfelle.

Forfatterne konkluderer at spyttprøver har omtrent samme sensitivitet som de nasofaryngeale prøvene, men til en betydelig lavere pris og mindre ubehag ved prøvetakingen.

Kilder

Referanser

  1. Bastos ML, Perlman-Arrow S, Menzies D, Campbell JR. The Sensitivity and Costs of Testing for SARS-CoV-2 Infection With Saliva Versus Nasopharyngeal Swabs : A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2021 Jan 12:M20-6569. doi: 10.7326/M20-6569. Epub ahead of print.