Informasjon

SSRI i svangerskapet øker ikke risikoen for perinatal død

Alvorlig depresjon hos gravide kan gjøre det nødvendig å bruke SSRI. Det er velkjent at slike legemidler gir økt risiko for skader på barna. Men øker det risikoen for perinatal død hos barna?

Bakgrunn

Maternell psykiatrisk sykdom kan medføre uheldige utfall av graviditeten. Bruk av selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) i svangerskapet har blitt forbundet med medfødte skader, abstinensfenomener hos barnet etter fødselen og vedvarende pulmonal hypertensjon hos det nyfødte barnet. En nordisk studie har nå sett på risikoen for dødfødsel og spedbarnsdødelighet hos gravide som har brukt SSRI1.

Materiale og metode

Studien var en populasjonsbasert kohortstudie der alle de nordiske landene deltok - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Deltakere i studien ble inkludert på ulike tidspunkt i perioden fra 1996 og ut 2007. Studien inkluderte kun kvinner som fødte ett barn. Informasjon om mors bruk av SSRI ble hentet ut fra reseptregistre. Maternelle karakteristika, svangerskaps og neonatale utfall ble hentet ut fra journal- og fødselsregistre.

Multivariatanalyse, logistisk regresjon, ble brukt til å beregne relative risiko for dødfødsel, neonatal død og postneonatal død forbundet med SSRI-bruk i svangerskapet og vurdert opp i mot maternelle karakteristika og tidligere psykiatriske innleggelser.

Resultater

Totalt ble det registrert 1.633.877 single barnefødsler. 6054 var dødfødsler, 3609 døde neonatalt og 1578 døde postneonatalt. Totalt 29.228 (1,79%) av mødrene hadde fått resept på SSRI under svangerskapet.

Selv om kvinner eksponert for SSRI hadde høyere forekomst av dødfødsler og postneonatal spedbarnsdød, så viste multivariatanalysene (der man justerte for ulike underliggende faktorer) at det ikke var noen signifikant høyere forekomst av verken dødfødsler, postneonatal spedbarnsdød eller neonatal død blant brukere av SSRI.

Konklusjon

Blant nordiske kvinner som fødte ett barn, var det ingen signifikant assosiasjon mellom bruk av SSRI i svangerskapet og risiko for dødfødsel, neonatal død eller postneonatal spedbarnsdød. Forskerne minner imidlertid om at ved vurdering av bruk av SSRI i svangerskapet, må man veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. På den ene siden at SSRI kan påvirke andre perinatale utfall, og på den andre siden de risikoer som er forbundet med maternell mental sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Stephansson O, Kieler H, Haglund B, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of stillbirth and infant mortality. JAMA 2013 Jan 2;309(1):48-54.