Nyhetsartikkel

Stamcellebehandling ved amyotrofisk lateral sklerose

En studie har vurdert sikkerheten og effekten av 2 intratekale injeksjoner av autologe stamceller fra beinmarg hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Temaside om Korona

I en studie fra Sør-Korea undersøkte forskerne sikkerheten og effekten av 2 gjentatte intratekale injeksjoner av autologe mesenkymale stamceller fra beinmarg (BM-MSCs) hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)1.

Studien var randomisert og kontrollert. 64 pasienter med ALS ble randomisert enten til riluzol - et medikament som brukes i behandlingen av ALS - eller riluzol kombinert med 2 BM-MSC injeksjoner. Effekten av behandlingene ble vurdert ved hjelp av en validert skala (ALSFRS-R, Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised) som ble skåret ved start av studien og 4 og 6 måneder etter injeksjonene.

Det var ingen behandlingsrelaterte alvorlige bivirkninger med noen av behandlingene. Endringene i ALSFRS-R-skår var i gjennomsnitt klart lavere i gruppen som fikk stamcellebehandling. Etter 4 måneder 2.98 (95% KI 1.48-4.47, p < 0.001) og etter 6 måneder 3.38 (95% CI = 1.23-5.54, p = 0.003). Gruppen som fikk stamceller, hadde nedsatt mengde proinflammatoriske og økt mengde antiinflammatoriske cytokiner. Det var ingen signifikant forskjell i overlevelse mellom gruppene.

Forskerne konkluderer at gjentatte intratekale injeksjoner med beinmargderiverte autologe stamceller viste en mulig klinisk effekt som varte i minst 6 måneder og uten alvorlige bivirkninger. Det kreves en større, storskala, dobbeltblindet RCT med flere injeksjoner for å vurdere langtidseffekten og sikkerheten med denne behandlingen.

Kilder

Referanser

  1. Oh KW, Noh MY, Kwon MS, et al.. Repeated intrathecal mesenchymal stem cells for amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol. 2018 Sep;84(3):361-373. pmid:30048006 PubMed