Informasjon

Statiner og kognitiv funksjon

Det mistenkes at statiner, særlig i høye doser, kan påvirke kognisjon og øke risikoen for blant annet utvikling av Alzheimers sykdom og demens. En systematisk oversikt bekrefter ikke denne mistanken.

Bakgrunn

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) advarer mot risiko for kognitiv svekkelse ved bruk av statiner. På tross av dette er forholdet mellom statiner og kognisjon dårlig avklart. En systematisk oversikt har søkt etter kvalitetsstudier som kan belyse problemstillingen1.

Materiale og metode

Randomiserte, kontrollerte studier (RCTs) og kohort, case-control og tverrsnittstudier som evaluerte kognisjon hos pasienter som brukte statiner, ble vurdert for inklusjon i studien. Totalt 57 studier ble inkludert - 19 RCTs, 26 kohort-studier, 6 case-control-studier og 6 tverrsnittsstudier.

Resultater

Blant statinbrukere tydet lavkvalitets-studier på at det ikke var noen økning i insidensen av Alzheimers sykdom og ingen forskjell i kognitive ytelser, oppmerksomhet eller motorisk hastighet. Moderatkvalitets-studier viste ingen økning i insidens av demens eller mild kognitiv reduksjon eller endringer i kognitive prestasjoner bedømt ved globale kognitive skåringssystemer, utførende funksjoner, hukommelse, prosesserings hastigheter eller visuell persepsjon. Undersøkelser av FDAs databaser vedrørende postmarketing overvåkning viste at det var få rapporter på kognitiv-relaterte bivirkninger hos pasienter på statiner og omfanget var på nivå med vanlig brukte kardiovaskulære medikamenter.

Konklusjon

Mangel på store, randomiserte, kontrollerte studier for de fleste utfall gjør at dokumentasjonsstyrken til konklusjonene er lav til moderat. Også andre mulige feilkilder begrenser styrken i konklusjonene.

Større og bedre designede studier behøves for å kunne trekke sikre konklusjoner om effekten av statiner på kognisjon. Publiserte data tyder ikke på uheldige effekter av statiner på kognisjon, men styrken på den tilgjengelige dokumentasjonen er altså begrenset, særlig med hensyn til høye doser statiner.

Kilder

Referanser

  1. Richardson K, Schoen M, French B, et al. Statins and cognitive function: a systematic review. Ann Intern Med 2013 Nov 19;159(10):688-97.