Nyhetsartikkel

Statiner som primærforebygging av CV-hendelser blant eldre

Har statiner noen effekt på primærforebyggingen av kardiovaskulære hendelser blant eldre?

I en retrospektiv kohortstudie fra Spania brukte forskerne data fra 46.864 individer til å undersøke effektene av statinbehandling på aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (CVD) og mortalitet i en befolkning av eldre1.

Alle deltakerne var minst 75 år gamle og hadde ikke klinisk kjent CVD ved inklusjonstidspunktet. Det var en signifikant positiv sammenheng mellom bruk av statiner og mortalitet av alle årsaker og aterosklerotisk CVD blant pasienter med type 2 diabetes, men den gunstige effekten avtok med alderen og var ikke til stede blant personer over 90 år. Blant pasienter uten type 2 diabetes var det ingen sammenheng mellom statinbehandling og reduksjon verken i totalmortalitet eller aterosklerotisk CVD.

Studien viser at statinbehandling av eldre uten diabetes er uten effekt. Derimot ser det ut til at statiner er gunstige for de med diabetes frem til ca. 85 år - en gruppe med høy risiko for CVD.

Kilder

Referanser

  1. Ramos R, Comas-Cufí M, Martí-Lluch R, et al. Statins for primary prevention of cardiovascular events and mortality in old and very old adults with and without type 2 diabetes: retrospective cohort study. BMJ 2018;362:k3359 . doi:10.1136/bmj.k3359 DOI