Informasjon

Statiner til alle?

Statiner reduserer faren for hjerteinfarkt og hjerneslag brukt som sekundærprofylakse. Hva med primærforebygging?

Bakgrunn

Det foreligger omfattende dokumentasjon for at kolesterolsenkende behandling med statiner reduserer faren for hjerteinfarkt og hjerneslag hos pasienter med etablert arteriosklerotisk hjerte-kar sykdom. Det er også dokumentert at pasienter som bruker statiner, har færre alvorlige komplikasjoner etter hjertekirurgiske inngrep enn pasienter som ikke bruker statiner. I denne meta-analysen, som publiseres i Archives of Surgery, har man undersøkt om statinbehandling som er startet i forbindelse med kirurgiske inngrep påvirker utfallet ved operasjon1.

Materiale

Ved systematisk litteratursøk ble det identifisert 15 randomiserte, kontrollerte forsøk med perioperativ statinbehandling hvor det forelå data for dødelighet, hjerteinfarkt, atrieflimmer, varighet av sykehusopphold og varighet av opphold i intensivavdeling. To av studiene handlet om ikke-kardial kirurgi, to studier om vaskulær kirurgi, og 11 studier om hjertekirurgi.

Resultater

Behandling med statiner førte til statistisk signifikant redusert forekomst av infarkt. Absolutt risiko for infarkt i statingruppen var 4,5 % mot 8,9 % i placebogruppen, number needed to treat (NNT) på 23. Risiko for hjerteinfarkt var også redusert dersom man kun analyserte ikke-kardial kirurgi. Perioperativ atrieflimmer ble kun rapportert i studier av hjertekirurgi. Absolutt risiko i statingruppen var 19,9 % mot 36,3% i kontrollgruppen, NNT er 6. Risiko for død var 2,2 % i statingruppen mot 3,7 % i kontrollgruppen, forskjellen er ikke statistisk signifikant. Varighet av sykehusopphold var 0,32 dager kortere i statingruppen, en forskjell som er statistisk signifikant (-0,32; 95 % KI -0,53 til -0,11). Det var ingen forskjell når det gjaldt varighet av opphold i intensivavdeling.

Diskusjon

Det påvises redusert risiko for hjerteinfarkt, atrieflimmer og død ved perioperativ statinbehandling. En slik effekt kan ikke skyldes statinenes kolesterolsenkende effekt, som er en langsomt innsettende effekt. Det er holdepunkter for at statiner har en raskt innsettende antiinflammatorisk effekt som bidrar til å stabilisere koronare plakk, og forhindre embolisering og infarkt. Det er også funnet at statiner kan føre til økt produksjon av nitrogenoksid i endotel, og av den grunn koronar vasodilatasjon. En viktig usikkerhet knyttet til en slik analyse er faren for publikasjons-bias. Det er også en innvending at det finnes svært sparsomt med studier av ikke-kardial kirurgi, og at resultatene derfor ikke uten videre kan generaliseres. Forfatterne konkluderer likevel at man bør vurdere å gi statiner til alle som skal hjerteopereres, og til høy-risiko pasienter som gjennomgår ikke-kardial kirurgi.

Kilder

Referanser

  1. Chopra V, Wesorick DH, Sussman JB, et al. Effect of perioperative statins on death, myocardial infarction, atrial fibrillation, and length of stay. Arch Surg 2012; 147: 181-9.