Informasjon

Stenting eller medikamentell behandling ved hjerneslag?

Stenting er blitt rutinebehandling ved koronarstenose. Kan stenting også være nyttig ved behandling av hjerneslag?

Bakgrunn

Ved symptomer på grunn av stenose på koronarkar er stentbehandling (PCI) standard. De senere årene er perkutan transluminal angioplastikk og stenting (PTAS) også vist å kunne bedre prognosen etter TIA eller hjerneslag hos høyrisikopasienter.

Studiedesign

I en randomsiert, kontrollert studie publisert i New England Journal of Medicine er det foretatt en sammenligning mellom henholdsvis intens medikamentell behandling eller samme behandling supplert med PTAS1. Inklusjonskriterier var gjennomgått ikke-invalidiserende slag eller TIA mindre enn 30 dager før inklusjon, og påvist 70-99% stenose i ”ansvarlig” intrakraniell arterie.

Primære endepunkt var hjerneslag eller død innen 30 dager etter inklusjon, eller hjerneslag i aktuelt område etter mer enn 30 dager.

Medikamentell behandling bestod av dobbel platehemming med acetylsalisylsyre 325 mg daglig i hele perioden og clopidogrel 75 mg daglig første 90 dager. I tillegg statin med behandlingsmål Ldl-kolesterol < 1,8 mmol/l og blodtrykksbehandling med behandlingsmål < 140 mmHg systolisk blodtrykk. Dessuten behandling av øvrige kjente risikofaktorer, og livsstilsråd. Stenting ble utført med standard metode og utstyr i USA (Wingspan stent system).

Det var beregnet et behov for å inkludere 764 pasienter for å kunne vise en antatt relativ risikoreduksjon på 35% ved bruk av PTAS.

Resultater

Studien ble stoppet etter at 451 pasienter var randomisert. På dette tidspunktet var endepunktet hjerneslag eller død innen 30 dager påvist hos 14,7 % (33 pasienter) i PTAS-gruppen mot 5,8 % (13 pasienter) i gruppen med kun medikamentell behandling. Det var 5 slagrelaterte dødsfall i PTAS gruppen og 1 ikke slagrelatert dødsfall i medikamentgruppen. 25 av 33 hendelser i PTAS-gruppen oppstod første døgn etter PTAS-prosedyren, de øvrige innen 6 dager. 10 av de 33 hendelsene var hjerneblødning.

I begge gruppene tilkom det 13 nye ikke fatale hjerneslag fram til 1 års observasjon. Total andel primære endepunkt etter 1 år var 20% i PTAS-gruppen og 12,2% ved medikamentell behandling alene. Dette gir NNT 13, ett ekstra slag eller dødsfall for hver 13. pasient behandlet med stent.

Konklusjon

Studien ble stoppet fordi antallet dødsfall og hjerneslag var signifikant høyere i gruppen som ble stentet. Årsaken var uventet høy forekomst av hjerneslag og dødsfall knyttet til prosedyren, selv om denne ble utført av håndplukket personell. I tillegg var forekomsten av hjerneslag eller død lavere i medikamentgruppen enn beregnet på forhånd. Konklusjoner fra studien blir at pasienter med hjerneslag og TIA med 70-99% stenoser bør behandles med intens medikamentell og ikke-medikamentell reduksjon av risikofaktorer, og de bør ikke stentes. Videre oppfølging er nødvendig for å avgjøre om konklusjonen også gjelder på lengre sikt.

Kilder

Referanser

  1. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, et al. Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis. N Engl J Med 2011; 365: 993-1003. New England Journal of Medicine