Nyhetsartikkel

Stimulering av vagusnerven i rehabiliteringen etter iskemisk slag

En permanent paretisk arm blir ofte resultatet av et iskemisk hjerneslag og tradisjonell behandling hjelper vanligvis lite. Kanskje kan stimulering av vagusnerven endre dette?

Omtrent 80 prosent av mennesker med akutt hjerneslag har svekket kraft i armen og 50-60 prosent av de som overlever slaget, har vedvarende nedsatt funksjon i armen 6 måneder senere1. Vedvarende svekkelse av en arm fører til dårligere livskvalitet. Å finne nye behandlinger som kan bedre armfunksjonen etter et slag, er et prioritert forskningsområde både for slagpasienter og helsetjenesten2.

Det er få effektive behandlinger som kan bedre funksjonen til en arm etter et slag. En mulig metode som kan bedre potensialet for reorganisering i hjernen etter et slag, er via kolinerg og monoaminerg modulering av nevroner i motor cortex3. Dette kan oppnås ved stimulering av vagusnerven. Stimulering av vagusnerven samtidig med sensorisk input eller motorisk trening har blitt vist å kunne føre til reorganisering av kortikale nevroner hos rotter4. Det er gjort to pilotstudier på mennesker med vagusnervestimulering kombinert med intensiv rehabilitering av armfunksjonen, som begge viste positive effekter hos pasienter med nedsatt funksjon i en arm5-6.

Formålet med den aktuelle studien publisert i The Lancet7, var å se om denne strategien var en sikker og effektiv behandling for å bedre armfunksjonen etter et hjerneslag.

Studien ble gjennomført ved 19 rehabiliteringssenter for slagpasienter i Storbritannia og i USA. De inkluderte pasientene hadde moderate til betydelige pareser i en arm minst 9 måneder etter et iskemisk slag. Pasientene ble randomisert til enten rehabilitering med aktiv stimulering av vagusnerven (VNS-gruppen) eller rehabilitering kombinert med sham stimulering (kontrollgruppen).

Alle pasientene fikk implantert utstyr for vagusnervestimulering, men kontrollgruppen fikk ingen stimuleringspulser. Deltakerne fikk behandling over 6 uker, 3 ganger per uke, totalt 18 sesjoner på slagsenteret kombinert med et fysisk treningsprogram de skulle følge hjemme. Armfunksjonen ble målt med en standardisert test (Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity (FMA-UE) score).

108 deltakere ble randomisert, 53 til VNS-gruppen og 55 til kontrollgruppen. 106 pasienter fullførte studien. Første dag etter avsluttet behandling på slagsenteret hadde funksjonsskåren økt med 5.0 poeng i VNS-gruppen og 2.4 poeng i kontrollgruppen. 90 dager etter avsluttet behandling på slagsenteret ble det funnet en klinisk meningsfull respons hos 23 (47 prosent) av de 53 pasientene i VNS-gruppen mot 13 (24 prosent) av de 55 pasientene i kontrollgruppen. Det var én alvorlig hendelse relatert til kirurgien, stemmebåndsparese, i kontrollgruppen.

Forfatterne konkluderer at stimulering av vagusnerven kombinert med fysisk rehabilitering er en ny potensiell behandling for pasienter med langvarig moderat til alvorlig nedsatt armfunksjon etter et iskemisk slag.

I denne studien benyttet man seg av en invasiv metode for å stimulere vagusnerven. Det finnes imidlertid tallrike ikke-invasive metoder som kan stimulere vagusnerven, men det er uklart i hvilken grad slike metoder benyttes og om de har noen effekt på rehabiliteringen etter et hjerneslag8.  

Kilder

Referanser

  1. Kelly-Hayes M, Beiser A, Kase CS, Scaramucci A, D'Agostino RB, Wolf PA. The influence of gender and age on disability following ischemic stroke: the Framingham study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2003;12(3):119-126. doi:10.1016/S1052-3057(03)00042-9 DOI
  2. Pollock A, St George B, Fenton M, Firkins L. Top 10 research priorities relating to life after stroke--consensus from stroke survivors, caregivers, and health professionals. Int J Stroke. 2014;9(3):313-320. doi:10.1111/j.1747-4949.2012.00942.x DOI
  3. Engineer ND, Kimberley TJ, Prudente CN, Dawson J, Tarver WB, Hays SA. Targeted Vagus Nerve Stimulation for Rehabilitation After Stroke. Front Neurosci. 2019;13:280. Published 2019 Mar 29. doi:10.3389/fnins.2019.00280 DOI
  4. Porter BA, Khodaparast N, Fayyaz T, et al. Repeatedly pairing vagus nerve stimulation with a movement reorganizes primary motor cortex. Cereb Cortex. 2012;22(10):2365-2374. doi:10.1093/cercor/bhr316 DOI
  5. Dawson J, Pierce D, Dixit A, et al. Safety, Feasibility, and Efficacy of Vagus Nerve Stimulation Paired With Upper-Limb Rehabilitation After Ischemic Stroke. Stroke. 2016;47(1):143-150. doi:10.1161/STROKEAHA.115.010477 DOI
  6. Kimberley TJ, Pierce D, Prudente CN, et al. Vagus Nerve Stimulation Paired With Upper Limb Rehabilitation After Chronic Stroke. Stroke. 2018;49(11):2789-2792. doi:10.1161/STROKEAHA.118.022279 DOI
  7. Dawson J, Liu CY, Francisco GE, et al. Vagus nerve stimulation paired with rehabilitation for upper limb motor function after ischaemic stroke (VNS-REHAB): a randomised, blinded, pivotal, device trial. Lancet. 2021;397(10284):1545-1553. doi:10.1016/S0140-6736(21)00475-X DOI
  8. Hays SA. Enhancing Rehabilitative Therapies with Vagus Nerve Stimulation. Neurotherapeutics. 2016 Apr;13(2):382-94. doi: 10.1007/s13311-015-0417-z. DOI