Nyhetsartikkel

Synkope og risiko for påfølgende kjøretøyulykke

Synkope er en vanlig hendelse og for noen er den residiverende. Bør de som har hatt en synkope, fratas førerkortet, eventuelt for en periode?

Ifølge en Medscape-artikkel1 har 1-2 prosent av de som kommer til en akuttmedisinsk avdeling eller legevakt ("akutten"), hatt en episode med synkope. Blant disse har 1 av 5 gjentatte synkoper. En synkope kan være årsak til skader, og hvis den inntrer under bilkjøring, kan den forårsake ulykker der flere enn den som kjører, blir rammet.

En retrospektiv studie fra Canada publisert i JAMA Internal Medicine2 har undersøkt om pasienter som oppsøker akutten etter en første episode med synkope, har økt risiko for senere bilulykke. Forfatterne sammenlignet 9223 individer som oppsøkte akutten etter en første episode med synkope, med en kontrollgruppe som bestod av 34 366 gjennomsnittlige akuttpasienter. Medianalder var 54 år.

De vanligste årsakene til synkope ble funnet å være vasovagal (68 prosent) og ortostatisk (12 prosent). I løpet av det påfølgende året etter synkopen, skjedde en bilulykke hos 9 prosent i synkopegruppen og hos 10 prosent i kontrollgruppen. Risikoen var heller ikke større de første 30 dagene etter synkopen. Forfatterne fant heller ikke subgrupper med økt risiko for hendelser, som eldre pasienter eller pasienter med kardiogen synkope.

Funnene tyder på at pasienter som oppsøker akutten etter en første episode med synkope, har en risiko for påfølgende bilkrasj som ikke er forskjellig fra den gjennomsnittlige akuttpasienten, ifølge forfatterne. Deres oppfatning er at restriksjoner på bilkjøring etter en slik episode ikke er påkrevet.

I en redaksjonell kommentar i JAMA Internal Medicine3 advares det mot fortolkningen av resultatene. Det påpekes at tidligere studier har gitt det motsatte resultatet, at synkope er forbundet med økt risiko for ulykker. Den redaksjonelle kommentaren anfører dessuten metodologiske svakheter med studien. Det påpekes også at mange av de med synkope var yngre mennesker (medianalder 54 år).

I en kommentar i Medscape-artikkelen1 påpekes det at residiverende synkoper er vanlige, og at insidensen avhenger av årsaken og antall tidligere synkoper. Det vises også til at residiverende synkoper er funnet å være en viktig prediktor for død og alvorlige kardiovaskulære hendelser i perioden 8-12 måneder etter synkopen4. Blant eldre mennesker kan en kardial synkope være årsaken til residiv og dårlig prognose.

Medscape-artikkelen konkluderer med at mens vi forsøker å utrede årsaken til synkopen, må det være restriksjoner på bilkjøring blant eldre mennesker med synkope - særlig det første året etter synkopen.

I de norske førerkortforskriftene for førerkortgruppe 1 står det5:

  • Enkelststående bevissthetsforstyrrelse/synkope uten avklart årsak: Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis for inntil to år av gangen, deretter med vanlig varighet etter fem år uten anfall.
  • Gjentatte bevissthetsforstyrrelser/synkoper uten avklart årsak: Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, deretter med vanlig varighet etter fem år uten anfall.
  • Reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinussynkope og ortostatisme: Helsekrav oppfylt.

Kilder

Referanser

  1. Wajngarten M. Should Older Patients With Syncope Still Drive? Medscape Cardiology. Published October 07, 2022. www.medscape.com
  2. Staples JA, Erdelyi S, Merchant K, et al. Syncope and the Risk of Subsequent Motor Vehicle Crash: A Population-Based Retrospective Cohort Study. JAMA Intern Med. 2022;182(9):934-942. doi:10.1001/jamainternmed.2022.2865 DOI
  3. Gross CP, Rosekind MR. Driving Safety After an Acute Illness-This Is Our Lane. JAMA Intern Med. 2022;182(9):942. doi:10.1001/jamainternmed.2022.2874 DOI
  4. Yasa E, Ricci F, Magnusson M, et al. Cardiovascular risk after hospitalisation for unexplained syncope and orthostatic hypotension. Heart. 2018;104(6):487-493. doi:10.1136/heartjnl-2017-311857 DOI
  5. Lovdata. Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften). Sist endret 1. september 2022. lovdata.no