Informasjon

Telemedisin ved kroniske sykdommer

Telemedisin kan redusere behovet for kontroller på sykehuset og innleggelser. Men stemmer det?

Bakgrunn

Andelen eldre personer med kroniske sykdommer med behov for behandling, oppfølging og kontroller, øker. Med telemedisinsk oppfølging ser man muligheter for å kunne redusere behovet for sykehusinnleggelser, og flytte oppfølgingen over til pasientenes hjem. Telemedisin er et av virkemidlene som nevnes som lovende i forhold til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om å flytte noe av omsorgen for kronisk syke ut fra sykehus. Det er gjennomført mange studier, spesielt ved kronisk hjertesvikt, med telemedisinsk overvåkning som intervensjon. Resultatene har vært sprikende, men mest skuffende. En fersk meta-analyse viser en beskjeden effekt på hjertedødelighet, men ingen effekt på total dødelighet.

Studiedesign

Dette er en randomisert, kontrollert studie med 205 eldre pasienter (gjennomsnitt 80 år) med ulike kroniske sykdommer, og med beregnet høy risiko for sykehusinnleggelser1. Risikovurderingen ble gjort med et standardisert instrument (Elder Risk Assessment Index – ERA). Indeksen bygger på data om alder, kjønn, tidligere sykehusinnleggelser og opplysninger om kroniske sykdommer: hjerneslag, demens, hjertesykdom, diabetes mellitus og KOLS. Pasientene tilhørte alle topp 10% av ERA-skår. Intervensjonen var daglig telemedisinsk overvåkning, eller vanlig oppfølging. Det telemedisinske utstyret omfatter blodtrykk- og blodsukkerregistrering og oksimetri, og det ble gjennomført daglige målinger og symptomregistrering under en 5-10 minutters videokonferanse. Pasientene var ikke blindet i forhold til behandlingsgruppe, men evalueringen av resultatene ble gjort uten kjennskap til gruppetilhørighet.

Resultater

Det primære endepunktet var summen av innleggelser i akuttavdelingen ved sykehuset i løpet av 12 måneders oppfølging. Andelen som ble behandlet i sykehus var 63,7% i telemedisin-gruppen og 57,3% i kontrollgruppen. Dette er en ikke signifikant forskjell. Det var heller ingen forskjell når det gjaldt varighet av sykehusopphold. Dødeligheten var 14,7% (15 personer) i telemedisingruppen og 3,9% (4 personer) i gruppen med vanlig behandling, som er en signifikant forskjell (p=0,008).

Diskusjon

Studien føyer seg inn i rekken av studier med skuffende resultater av telemedisinsk overvåkning. Gruppene var like i utgangspunktet, men en kan ikke utelukke at det kan foreligge noen skjulte ulikheter som kan forklare økt dødelighet i telemedisingruppen. Forklaringer på dårlig effekt kan være økt sykdomsoppmerksomhet, ev. falsk trygghetsfølelse. Det kan også hende at vanlig behandling og oppfølging i dette tilfellet var svært god. Studien tyder på at telemedisinsk overvåkning neppe er egnet til å avhjelpe behovet for akutte sykehusinnleggelser.

Kilder

Referanser

  1. Takahashi PY, Pecina JL, Upatising B, et al. A randomized controlled trial of telemonitoring in older adults with multiple health issues to prevent hospitalizations and emergency department visits. Arch Intern Med 2012; 172: 773-9.