Nyhetsartikkel

Tenekteplase vs alteplase ved hjerneinfarkt

Trombolyse anbefales for aktuelle pasienter med akutt hjerneinfarkt. Alteplase er det foretrukne medikamentet, men tenektplase er et nytt alternativ med minst like god effekt.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet anbefaler trombolytisk behandling av pasienter med akutt hjerneinfarkt1. Behandlingen bør starte tidligst mulig, fortrinnsvis innen 3 timer, men den kan gis inntil 4,5 timer fra symptomdebut. Det er foreløpig kun alteplase som er godkjent for rutinemessig klinisk bruk ved intravenøs trombolyse i Norge.

I Canada er det nå gjennomført en randomisert sammenlignende studie mellom de trombolytiske medikamentene tenektplase og alteplase på 1600 pasienter. Formålet med studien var å finne ut om alteplase kunne erstattes med tenektplase i den akutte slagbehandlingen ved hjerneinfarkt. Resultatene ble presentert på the European Stroke Organisation Conference (ESOC) i mai 20222.

Fase II-studier har vist at intravenøst tenektplase er sikrere og er forbundet med tidligere reperfusjon i infarktområdet enn alteplase. Andre fordeler med tenektplase er at det kan gis som en singel bolus, det har lengre halveringstid og midlet er mer kostnadseffektivt3.

I den kanadiske studien var de demografiske dataene for de to behandlingsgruppene like. Studien viste samme effekt av tenektplase som alteplase (noninferior) når det gjaldt funksjonelle utfall etter 90 dager (The 90-day modified Rankin Scale (mRS). Utmerket funksjonelt utfall ble oppnådd hos 37 prosent i tenektplase-gruppen mot 35 prosent i alteplase-gruppen. Også sikkerhetsdataene var like. Resultatene var de samme for alle undergruppene.

Valg av dose ser ut til å være viktig. I denne studien fikk pasientene tenektplase 0,25 mg/kg. Tidligere studier med 0,4 mg/kg har vist klart høyere forekomst av bivirkninger.

Tenektplase brukes ved akutt hjerteinfarkt med en dose på 0,5 mg/kg. Forskerne understreker at dette er en for høy dose ved hjerneinfarkt og kan gi en alvorlig økning i tilfeller av blødning.

Studien er enda ikke publisert i et referee-basert tidsskrift, og det antydes at det foreløpig kan bli et problem med leveransene dersom etterspørselen blir høy.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Trombolytisk behandling av pasienter med akutt hjerneinfarkt. Sist faglig oppdatert: 11. oktober 2021. www.helsedirektoratet.no
  2. Sajobi T, Singh N, Almekhlafi MA, et al. Alteplase Compared to Tenecteplase in patients with Acute Ischemic Stroke (AcT) Trial: Protocol for a Pragmatic Registry linked Randomized Clinical Trial. Stroke: Vascular and Interventional Neurology. Published 6 May 2022. Doi: 10.1161/SVIN.121.000447 DOI
  3. Hughes S. ACT Tenecteplase Trial to Change Clinical Practice in Stroke? Medscape Medical News. Published May 05, 2022. www.medscape.com