Informasjon

Testosteron og hjertesykdom

Testosteronbehandling har flere gunstige effekter når det foreligger testosteronmangel. Men hvilken effekt har testosteron på risikoen for hjertekarsykdom?

Temaside om Korona

Bakgrunn

Bruken av testosteron hos eldre menn har økt betydelig de senere år. I følge norske og internasjonale anbefalinger er testosteron indisert ved symptomer og samtidig påvist testosteronmangel. Studier har vist at testosteron bedrer seksualfunksjonen, øker benmasse og muskelstyrke, og forbedrer lipidprofil og insulinresistens. Spørsmålet om testosteronbehandling påvirker forekomsten av hjertekarsykdom har imidlertid vært uavklart. Noen små studier med kort oppfølgingstid har vist positiv effekt. Men en studie blant eldre menn med høy forekomst av hjertekarsykdom (TOM studien), ble nylig stanset på grunn av betydelig økt dødelighet i behandlingsgruppen.

Metode

Den aktuelle studien er en retrospektiv kohort-studie av mannlige veteraner som gjennomgikk koronar angiografi i perioden 2005-2011, og som fikk målt testosteron i forbindelse med inngrepet1. Kliniske data, resultater fra angiografi, laboratoriedata og forskrivning av medisiner ble fortløpende registrert i en elektronisk pasientjournal. Menn med testosteron lavere enn 10,4 nmol/L (< 300 ng/dL) ble inkludert i studien. Intervensjonskohorten bestod av de som fikk resept på testosteronpreparat etter angiografien. Pasientene som ikke startet behandling, utgjorde kontrollgruppen. Alle som allerede brukte testosteron, eller som hadde kontraindikasjoner, ble ekskludert. Endepunktene var død, hjerteinfarkt eller iskemisk hjerneslag.

Resultater

Totalt var det 23.173 menn som fikk gjennomført koronarangiografi og samtidig målt testosteron. 8.709 menn hadde testosteron < 10,4 nmol/L, og 1223 startet testosteronbehandling. Allerede ett år etter behandlingsstart var det flere dødsfall, hjerteinfarkt og hjerneslag i testosterongruppen. Forskjellene samlet var 1,3% etter ett år, 3,1% etter to år, og 5,8% etter 3 års oppfølging (25,7% vs 19,9%). Forskjellen etter 3 år er statistisk signifikant. Resultatene ble ikke endret når man kun sammenlignet gruppene med og uten signifikante koronarstenoser.

Diskusjon

Konklusjon blir at testosteronbehandling øker risiko for død eller alvorlig hjertekarsykdom hos menn over 60 år som hadde indikasjon for koronarangiografi. I materialet var det betydelig komorbiditet, ca. 50% hadde type 2-diabetes. Resultatene kan derfor ikke uten videre overføres til en friskere populasjon. Studien var retrospektiv, med de muligheter det innebærer for ulikheter i gruppene som sammenlignes. Blant annet var intervensjonspasientene yngre enn kontrollgruppen (60 vs 63 år). Den endelige konklusjonen blir derfor at det på tross av en meget imponerende og grundig analyse, fortsatt er behov for en randomisert studie for å avklare dette temaet.

Kilder

Referanser

  1. Vigen R, O’Donnell CI, Barón AE, et al. Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels. JAMA 2013; 310: 1829-36. Journal of the American Medical Association