Nyhetsartikkel

Testosteron til eldre menn?

Testosterontilskudd øker testosteronnivået i blod, og muskelmassen øker, men effekten på vitalitet og seksualfunksjon er usikker. Den aktuelle studien testet effekten av testosterontilskudd hos menn over 65 år.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Testosteronproduksjonen avtar med alderen, og mange eldre menn har nivåer under eller i nedre del av referanseområdet, som er 6-26 nmol/L for menn over femti. Normale aldringssymptomer, som nedsatt mobilitet, svekket seksualfunksjon og redusert energi, er også typiske symptomer hos menn med hypogonadisme på grunn av sykdom i hypofyse eller testikler. Substitusjon av fysiologisk lave testosteron-verdier er begrunnet i et ønske om å bedre symptomene og beholde ungdommeligheten noe lenger. Tidligere studier har gitt uklare svar. Substitusjon øker testosteronnivået i blod, og muskelmassen øker, men effekten på vitalitet og seksualfunksjon er usikker. Det er også bekymringer blant annet knyttet til uheldig effekt på hjerte-kar systemet, og mulig økt risiko for prostatkreft.

Materiale og metode

Den aktuelle studien tester effekten av testosteron-substitusjon hos eldre menn (> 65 år) med symptomer på svekket seksual-funksjon, svekket gangfunksjon eller svekket vitalitet, ev. flere av symptomgruppene, og samtidig lavt testosteron-nivå, definert ved serum testosteron < 9,5 nmol/L1. Symptomene var egenrapporterte og bekreftet ved validerte og anerkjente spørreskjema innen de tre symptomområdene. Eksklusjonskriterier var akutt koronar sykdom siste 3 måneder, tidligere eller aktuell prostatkreft. Totalt 790 menn ble inkludert til behandling med testogel, titrert til serumnivå nær middelverdi for 30-åringer, eller placebo gel. De primære endepunktene var bedring av symptomskår fra studiestart, målt ved regelmessige kontroller i ett år.

Resultater

Seksualfunksjon var signifikant bedre i intervensjonsgruppen etter ett år – seksuell aktivitet var økt, og det ble også registrert en signifikant bedring av seksuell drift og erektil funksjon. Den fysiske funksjonen, målt ved andelen som økte kapasiteten ved 6 minutters gangtest med mer enn 50 meter, var ikke bedre enn i placebogruppen. I vitalitetsstudien ble det heller ikke målt noen effekt, målt ved FACIT-fatigue skår.

Diskusjon

Dette er en randomisert, kontrollert studie av tilsynelatende god metodologisk kvalitet. Det ble påvist en signifikant bedring av seksualfunksjon i behandlingsgruppen, men ingen bedring av fysisk funksjon eller vitalitet. Det underkommuniseres i artikkelen at den absolutte forskjellen når det gjaldt det primære endepunktet kun var 0,6 poeng på en skala fra 0-12, og ved registreringen etter 12 måneder var forskjellene enda mindre. Det er derfor rimelig å setter spørsmålstegn ved om dette er en klinisk betydningsfull forskjell. Studien er ikke dimensjonert for å kunne avsløre en eventuell negativ effekt på hjerte-kar eller kreftsykdom.

Kilder

Referanser

  1. Snyder PJ, Bhasin S, Cunningham GR, et al. Effects of testosterone treatment in older men. N Engl J Med 2016; 374: 611-24.