Nyhetsartikkel

Tid til gevinst av statin

Hvor lang tid tar det fra en starter behandling med statin til det foreligger en målbar gevinst i primærforebyggingen av kardiovaskulær sykdom?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et viktig budskap i retningslinjer er å anbefale forebyggende tiltak til eldre personer som er forventet å leve lengre enn tiden det tar før intervensjonen gir effekt (time to benefit =TTB). TTB for statinbehandling er ukjent.

Formålet med den aktuelle studien1 var å gjøre en metaanalyse av overlevelse i randomiserte, kontrollerte studier med statiner for å bestemme TTB for primær forebygging av den første større alvorlige kardiovaskulære hendelsen blant voksne 50 til 75 år.

Det primære utfallsmålet var tid inntil man nådde forhåndsbestemte absolutte risikoreduksjoner (ARRs, 0.002, 0.005 og 0.010) for den første kardiovaskulære hendelsen.

Åtte studier med totalt 65 383 pasienter (66 prosent menn) inngikk i tallmaterialet. Gjennomsnittsalderen i de ulike studiene varierte fra 55 til 69 år, og gjennomsnittlig observasjonstid var fra 2 til 6 år. Bare 1 av 8 studier viste at statiner reduserte dødelighet av alle årsaker. Metaanalysen viste at 2.5 år behøvdes for å unngå én større kardiovaskulær hendelse blant 100 pasienter behandlet med statin. For å hindre en hendelse blant 200 pasienter var TTB 1.3, mens TTB for å unngå én hendelse blant 500 pasienter var behandlingstiden 0.8 år.

Forfatterne konkluderer med at disse funnene tyder på at å behandle 100 personer i alderen 50 til 75 år uten kjent kardiovaskulær sykdom med et statin i 2.5 år, forhindret 1 tilfelle av alvorlig kardiovaskulær hendelse. Med andre ord, statiner kan bidra til å forebygge en første alvorlig kardiovaskulær hendelse blant voksne i alderen 50 til 75 år hvis de har en forventet levetid på minst 2.5 år. Det finnes ikke bevis for en gunstig effekt på overlevelse.

Resultatene over synes ikke imponerende, men norske nasjonale retningslinjer anbefaler primærforebygging med statiner til personer under 75 år med totalkolesterol over 7,0 mmol/L og LDL-kolesterol over 5,0 mmol/L. Retningslinjene anbefaler også at primærforebygging tilbys til personer 45-74 år med totalkolesterol 5,0-7,0 mmol/L (og LDL-kolesterol 3,0-5,0 mmol/L) dersom samlet risiko overstiger de aldersspesifikke risikogrenser. Begrunnelsen for anbefalingene er at studier har vist at risikoen for vaskulære hendelser reduseres med 25 prosent per 1,0 mmol/l reduksjon i LDL-kolesterol over 5 år2-3. Disse effektene er bekreftet i en metaanalyse utført av Cochrane-gruppen4. Med større reduksjon i LDL-kolesterol oppnås større gevinster. Som en helhet reduserte statiner risikoen for hjerte- og karsykdom med 27 % over 5 år4. For grupper med median risiko for hjerte-karsykdom på 15 prosent tilsvarer dette at 50 personer må behandles i 5 år for å spare ett sykdomstilfelle.

Kilder

Referanser

  1. Yourman LC, Cenzer IS, Boscardin WJ, et al. Evaluation of Time to Benefit of Statins for the Primary Prevention of Cardiovascular Events in Adults Aged 50 to 75 Years: A Meta-analysis published online ahead of print, 2020 Nov 16. JAMA Intern Med. 2020;e206084. PMID: 33196766. PubMed
  2. Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, Bhala N, Peto R, Barnes EH, Keech A, Simes J, Collins R. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010; 376: 1670-1681. PubMed
  3. Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012; 380: 581-590. PubMed
  4. Taylor F, Huffman MD, Maceo AF, et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013; 1: CD004816. Cochrane (DOI)