Nyhetsartikkel

Tidlig diagnose av glaukom

Åpenvinkelglaukom medfører skader på nerveceller i netthinnen og vil med tiden medføre tap av perifert synsfelt. Tilstanden er lenge uten symptomer, og når diagnosen stilles, foreligger ofte store skader på nervene.

Åpenvinkelglaukom, glaukoma simplex, er en progressiv retinal nevropati der skade av ganglieceller og retinale aksoner i n. optikus gir skotomer og synsfeltsutfall. Tilstanden er asymptomatisk lenge, men etter hvert tilkommer tiltakende synsfeltsutfall. Problemet er at når synsfeltsutfallet diagnostiseres, foreligger det allerede permanent tap av 50% nervefibre.

Tilstanden er ofte forbundet med høyt øyetrykk, og diagnosen stilles vanligvis gjennom først å ha målt et forhøyt trykk i øyet. Men også et høyt trykk i øyet er et sent funn - og ikke alle med glaukom har forhøyt trykk, og tilstanden har allerede ført til skader på nervefibre.

Det finnes i dag ved spesialavdelinger utstyr til å gjøre computer assistert synsfeltundersøkelse, som er en mer nøyaktig undersøkelse til å påvise synsfeltsutfall. En annen metode er OCT - optical coherence tomography, en teknikk for å vurdere tykkelsen på det retinale nervefiberlaget.

OCT påviser glaukom tidligere

I en studie fant forskerne hos 35% av glaukom-suspekte individer forandringer i OCT-målingene opptil 5 år før synsfeltsutfallene lot seg påvise med computer assistert synsfeltundersøkelse1. Forskerne fant at OTC hadde en spesifisitet på 95% og en sensitivitet på vel 50%.

Det er uavklart hvilken betydning en slik tidlig diagnose kan ha, men forskerne mener at tidlig behandling vil kunne bevare flere nervefibre i synsnerven - og dermed unngå store skader på synet.

Les abstractet fra studien her.

Kilder

Referanser

  1. Kuang TM, Zhang C, Zangwill LM, et al. Estimating the lead time gained by optical coherence tomography in detecting glaucoma before development of visual field defects. Ophtalmology. Published Online: July 18, 2015 . doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2015.06.015