Nyhetsartikkel

Tidlig kroppskontakt og overlevelse hos barn med lav kroppsvekt

"Kenguru morsomsorg" umiddelbart etter fødselen ser ut til å redusere spedbarnsdødeligheten blant barn født med lav fødselsvekt i lav- og mellominntektsland.

Temaside om Korona

Barn med lav fødselsvekt som er født for tidlig eller er små i forhold til sin svangerskapsalder, eller begge deler, utgjør ca. 15 prosent av alle nyfødte på verdensbasis, men de er årsak til 70 prosent av alle neonatale dødsfall. Å få ned mortaliteten blant disse barna født i lav- eller mellomintekts land i Asia og Afrika er derfor avgjørende for å nå FN´s mål om å redusere den neonatale dødeligheten til minst så lavt som 12 døde per 1000 levendefødte i alle land innen 2030.

"Kenguru morsomsorg" ("Kangaroo mother care") er en type omsorg som involverer hud-til-hud kontakt med mor eller en annen omsorgsperson og utelukkende brysternæring. Det er vist at denne formen for omsorg reduserer mortaliteten blant spedbarn med lav fødselsvekt (<2.0 kg) når den startes etter at barnet er stabilisert1, men de fleste av dødsfallene skjer før stabiliseringen2. Sikkerheten og effekten av "kenguru omsorg" som starter like etter fødselen blant spedbarn med lav fødselsvekt, er usikker.

Denne studien publisert i New England Journal of Medicine3 ble gjennomført ved fem sykehus i Ghana, India, Malawi, Nigeria og Tanzania blant barn med en fødselsvekt mellom 1.0 og 1.799 kg. Barna ble umiddelbart etter fødselen randomisert til enten "kenguru morskontakt" eller konvensjonell pleie i en inkubator eller med strålevarme inntil deres medisinske tilstand var under kontroll og de også kunne få "kenguru" hudkontakt. Det primære utfallsmålet var antall døde i neonatalperioden de første 28 dagene og i de første 72 timene av livet.

Totalt 3211 spedbarn og deres mødre ble inkludert i studien. Den mediane daglige varigheten av hud-til-hud kontakt på den neonatale intensivenheten var 16.9 timer i intervensjonsgruppen og 1.5 timer i kontrollgruppen. Neonatal død forekom i løpet av de første 28 dagene hos 191 barn i intervensjonsgruppen (12.0%) og hos 249 barn i kontrollgruppen (15.7%) (relativ risiko for død 0.75, 95% KI 0.64-0.89). Neonatal død i løpet av de første 72 timene forekom hos 74 spedbarn i intervensjonsgruppen (4.6%) og blant 92 barn i kontrollgruppen (5.8%) (relativ risiko for død 0.77, 95% KI 0.58-1.04).

Studien ble stoppet før tiden som følge av den lavere dødeligheten blant barna som fikk "kenguru morsomsorg".

Forfatterne konkluderer at blant spedbarn med en lav fødselsvekt hadde de barna som fikk umiddelbar "kenguru" morskontakt, lavere dødelighet etter 28 dager enn de barna som fikk slik hud-til-hud kontakt først etter at barnet var stabilisert. Forskjellen mellom de to gruppene for de 72 første timene var ikke signifikant.

Kilder

Referanser

  1. Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, et al. Can interventions end preventable deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet 2014;384:347-370. PubMed
  2. World Health Organization. Kangaroo mother care: a practical guide. 2003. www.who.int
  3. WHO Immediate KMC Study Group, Arya S, Naburi H, et al. Immediate "Kangaroo Mother Care" and Survival of Infants with Low Birth Weight. N Engl J Med. 2021;384(21):2028-2038. doi:10.1056/NEJMoa2026486 DOI