Nyhetsartikkel

Tidlig menopause tredobler risikoen for kronisk sykdom

Kvinner med menopause ved 40 års alder eller tidligere har økt risiko for multimorbiditet.

Temaside om Korona

Forventet levealder blant norske kvinner er over 80 år, hvilket betyr at en tredjedel av livet er etter menopausen. I denne fasen av livet er det økt risiko for en rekke kroniske sykdommer1. Alderen ved menopausen varierer betydelig blant kvinner og ses på som en markør for aldersrelatert morbiditet og mortalitet i den postmenopausale delen av livet2. En rekke studier har vist at ung alder ved menopausen øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, osteoporose, demens, psykiske lidelser og tidligere død. Multimorbiditet rammer mer enn 60 prosent av eldre kvinner.

I denne studien fra Australia har forskerne sett på om det er en sammenheng mellom tidspunktet for den naturlige menopausen og utviklingen av multiple kroniske sykdommer i det postmenopausale liv3.

Studien var en nasjonal, prospektiv kohortstudie av 11.258 kvinner i alderen 45-50 år i 1996. De ble fulgt frem til 2016. Informasjon om tidspunktet for kvinnenes naturlige menopause ble hvert tredje år sammenholdt med eventuell utvikling av 11 ulike kroniske tilstander (diabetes, hypertensjon, hjertesykdom, artritt, osteoporose, astma, KOLS, depresjon, angst og brystkreft). Multimorbiditet ble definert som 2 eller flere av disse 11 tilstandene.

Blant 5107 kvinner som rapporterte tidspunktet for den naturlige menopausen, anga 2.3 prosent menopause ved 40 år eller yngre, og 55 prosent av disse utviklet multimorbiditet. Sammenlignet med kvinner som hadde menopause i alderen 50-51 år, hadde kvinnene med prematur menopause dobbelt så ofte multimorbiditet ved 60 års alder (OR=1.98, 95% KI 1.31-2.98) og tre ganger så hyppig i 60-årene (OR=3.03, 95% KI 1.62-5.64). Kvinnene med prematur menopause opplevde også høyere insidens av de fleste individuelle kroniske tilstandene.

Forfatterne konkluderer at helsepersonell bør vurdere omfattende screening og vurdering av risikofaktorer for multimorbiditet når de behandler kvinner som har prematur menopause.

Kilder

Referanser

  1. Gartlehner G, Patel SV, Feltner C, et al. Hormone therapy for the primary prevention of chronic conditions in postmenopausal women: evidence report and systematic review for the US preventive services task force. JAMA 2017; 318: 2234–2249. DOI: 10.1001/jama.2017.16952 DOI
  2. Mishra GD, Pandeya N, Dobson AJ, et al. Early menarche, nulliparity and the risk for premature and early natural menopause. Hum Reprod 2017; 32:679–686. DOI: 10.1093/humrep/dew350 DOI
  3. Xu X, Jones M, Mishra GD. Age at natural menopause and development of chronic conditions and multimorbidity: results from an Australian prospective cohort. Human Reproduction, dez259, 20 January 2020. DOI: 10.1093/humrep/dez259 DOI