Nyhetsartikkel

Tidlig pubertet

I løpet av de siste 20 årene har det vært en klar trend mot tidligere start av puberteten. Det tilskrives bedre ernæring, folkehelse og fedmeepidemi også blant barn.

Puberteten oppstår når pulserende sekresjon av gonadotropin-frigjørende hormon (GnRH) starter og hypothalamo-hypofyse-gonadeaksen aktiveres. Tanner-stadier brukes til å evaluere pubertetsutvikling. Brystutvikling markerer starten på puberteten hos jenter og forstørrede testikler hos gutter (begge Tanner stadium 2)1.

Telarke er utviklingen av bryster, som er en respons på østrogen. Pubarke er utviklingen av kjønnshår, som er en respons på androgener. Adrenarke er begynnelsen av binyrenes androgen produksjon, som bidrar til pubarke.

På 60-tallet definerte man normalområdet for oppstart av puberteten - alderen hvor 95 prosent av barna når Tanner 2: for jenter mellom 8 og 13 år og for gutter mellom 9,5 og 13,5 år. Studier fra senere år viser at puberteten for mange starter tidligere enn før2. Det er derfor foreslått å senke den nedre grensen for normalområdet, men det foreligger ingen konsensus om det enda.

Prevalensen av tidlig pubertet er omtrent 10 ganger høyere blant jenter enn gutter og er ifølge en danske studie 0,2 prosent blant jentene og 0,05 prosent blant guttene3.

Pubertetstarten påvirkes av en rekke faktorer som opprinnelsesland, arv, overvekt og fedme i barneårene. Men disse faktorene er ansvarlige for bare en brøkdel av tilfellene med tidlig pubertet. Den vanligste mekanismen som fører til tidlig pubertet, er tidlig aktivering av den pulserende frigjøringen av GnRH. I de fleste tilfeller finner man ingen forklaring. Forskerne mener at forbedringer i folkehelse og ernæring, og fedmeepidemien, kan være viktige årsaker til tidligere pubertet, men fortsatt anses genetikk å være den dominerende faktoren4.

Tidlig pubertet kan i noen tilfeller skyldes patologi. Det skilles mellom sentrale årsaker i CNS og perifere årsaker i ovarier, testikler, binyrer, eksogene steroider.

I minst halvparten av tilfellene med tidlig pubertet vil manifestasjonene gå tilbake eller stoppe opp, og behandling er unødvendig5.

Tiden fra brystutvikling til menarke er i den generelle befolkningen 2,8 år når brystutviklingen starter i 9 års alderen, men bare 1,4 år når brystutviklingen starter ved 12 års alder.

Ved undersøkelsen av et barn med tegn på tidlig pubertet er sykehistorien og den kliniske undersøkelsen viktig6. Det legges særlig vekt på å vurdere Tanners kriterier. Er det tegn på symptomer fra sentralnervesystemet? Eks. hodepine, økt hodeomkrets, synsforstyrrelser, kramper, polyuri, polydipsi. Allmennlegen måler høyde, vekt, KMI, FSH, LH, østradiol/testosteron. Det gjøres røntgen for å bestemme skjelettalder. Videre utredning er spesialistoppgave.

Skjelettalderen til barn med for tidlig pubertet er vanligvis høyere enn kronologisk alder bedømt ved røntgen. Sentral årsak kan føre til redusert slutthøyde, men hvor mye er avhengig av debutalder og hastighet i progresjonen7.

Behandlingen baseres på individuel vurdering. Ved ukjent årsak er målet å øke slutthøyden og sikre god psykososial utvikling. Eventuelt GnRH-analog for å hemme sekresjon av LH/FSH. Eventuelt kirurgi ved perifer årsak6.

Kilder

Referanser

  1. Carel J-C, Léger J. Precocious Puberty. N Engl J Med 2008; 358: 2366-77. New England Journal of Medicine
  2. Sultan C, Gaspari L, Maimoun L, Kalfa N, Paris F. Disorders of puberty. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018;48:62-89. doi:10.1016/j.bpobgyn.2017.11.004 DOI
  3. Teilmann G, Pedersen CB, Jensen TK, Skakkebaek NE, Juul A. Prevalence and incidence of precocious pubertal development in Denmark: an epidemiologic study based on national registries. Pediatrics. 2005;116(6):1323-1328. doi:10.1542/peds.2005-0012 DOI
  4. Greenspan LC, Lee MM. Endocrine disrupters and pubertal timing. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2018;25(1):49-54. doi:10.1097/MED.0000000000000377 DOI
  5. Kota AS, Ejaz S. Precocious Puberty. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 25, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Barlindhaug SF, Løge I, Kogh KØ. For tidlig pubertet. Norsk elektronisk legehåndbok. Sist revidert 29. juni 2022. legehandboka.no
  7. Júlíusson PB, Bjørndalen H, Bjerknes R, Veimo D. For tidlig pubertet. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2017. www.helsebiblioteket.no