Nyhetsartikkel

Tikagrelor ± Aspirin hos høyrisiko pasienter etter PCI

I etterbehandlingen av akutt koronart syndrom er det en balansegang mellom å hindre blodproppdannelse og forårsake blødning ved bruk av blodplatehemmere.

Temaside om Korona

Blant pasienter med akutt koronarsyndrom som har fått utført perkutan koronar intervensjon (PCI) medfører den medikamentelle behandlingen en balansegang mellom å hindre blodpropp og forårsake blødning. Pasientene får duoterapi med blodplatehemmere. Dessverre vil noen blø. I en studie forkortet forskerne varigheten av duoterapien og ga deretter pasienten kun én blodplatehemmer når den akutte fasen med økt risiko for blodpropp var over.

Studien sammenlignet effekten av tikagrelor + placebo med den til tikagrelor + aspirin blant pasienter med økt risiko for blødning etter at de hadde gjennomgått PCI1. I de første tre månedene etter inngrepet fikk pasientene duobehandling med blodplatehemmere. Tilsammen deltok 7119 pasienter i denne randomiserte studien.

Forskerne valgte å seponere aspirin fordi man i tidligere studier hadde sett at behandling med aspirin ga høyere blødningsrisiko.

Etter 1 år hadde 4 prosent av pasientene i tikagrelor + placebo versus 7 prosent i gruppen tikagrelor + aspirin vært utsatt for en blødning. Insidensen av død, hjerteinfarkt eller hjerneslag var den samme for de to gruppene.

Funnene indikerer at monoterapi med tikagrelor er forbundet med lavere insidens av blødning enn tikagrelor + aspirin.

Kilder

Referanser

  1. Mehran R, Baber U, Sharma SK, et al. Ticagrelor with or without Aspirin in High-Risk Patients after PCI. N Engl J Med September 26, 2019 . doi:10.1056/NEJMoa1908419 DOI