Informasjon

Tilbakedanner statiner koronar arteriosklerose?

Statiner reduserer risikoen for angina, hjerteinfarkt og hjertedød, men kan statiner også tilbakedanne arteriosklerose?

Bakgrunn

Det er god dokumentasjon for at statinbehandling hos pasienter med påvist koronarsykdom fører til redusert risiko for angina, hjerteinfarkt og hjertedød. Effekten synes å være relatert til graden av LDL-reduksjon. I denne studien ble pasienter med påvist koronar sykdom randomisert til intens statinbehandling med atorvastatin 80 mg eller rosuvastatin 40 mg daglig i to år1. Ved inklusjon i studien ble det med intravaskulær ultralydteknikk tatt bilder av et representativt koronarkar. Etter 104 ukers oppfølging ble det foretatt ny angiografi med bilder av samme lesjon.

Metode

Målet med studien var å studere sykdomsprogresjon og bivirkninger ved intens statinbehandling. Det primære endepunktet for effekt var «percent atheroma volume» (PAV) analysert på ultralydbildene. Gjennomsnittlig LDL under behandling med atorvastatin var 1,8 mmol/l og med rosuvastatin 1,6 mmol/l.

Studien er multinasjonal, randomisert og dobbeltblindet. I første runde ble 1578 pasienter randomisert til halv dose statin i to uker for å sjekke for bivirkninger og compliance. 1385 pasienter ble randomisert til full dose og fulgt i opptil to år. Etter to år ble 1039 pasienter (75 prosent) undersøkt på ny med intravaskulær ultralyd.

Resultater

I begge behandlingsgruppene var PAV signifikant redusert etter 104 uker. Reduksjonen var 0,99 prosent i gruppen behandlet med atorvastatin og 1,22 prosent i gruppen behandlet med rosuvastatin, en ikke signifikant forskjell mellom gruppene. Andelen personer i hver gruppe som fikk registrert tilbakegang av plakkvolum var henholdsvis 63 og 68 prosent.

Alvorlige kardiovaskulære hendelser var likt fordelt: Dødsfall 0,3 prosent, ikke-dødelig infarkt 1,6 prosent og ikke-fatalt hjerneslag 0,3 prosent. ALAT-stigning til over tre ganger øvre referanse ble sett hos to prosent i atorvastatingruppen og 0,7 prosent i rosuvastatingruppen (p= 0,04).

Diskusjon

Den påviste reduksjonen av PAV er statistisk signifikant, men beskjeden. Resultatet er likevel klinisk interessant siden koronarsykdom normalt progredierer, men det er potensielle feilkilder i studien. 21 prosent av pasientene ble tatt ut av studien på grunn av bivirkninger, sykdom eller etter eget ønske. Dersom sykdomsprogresjonen hos disse pasientene ikke var lik de øvrige, kunne resultatet ha blitt endret. Studien var heller ikke placebokontrollert, og resultatene må tas med dette forbehold. I tillegg er et surrogat endepunkt brukt, og det er ingen opplagt sammenheng mellom endepunktet og eventuell reduksjon av sykdom eller død.

Den doble randomiseringsprosessen har ført til en bedre bivirkningsprofil enn i daglig praksis. Den viktigste innvendingen er at dette er en svært kostbar og krevende studie som er finansiert av legemiddelindustri med sterke økonomiske interesser i utfallet. Selv om det er tatt grep for å sikre forfatternes akademiske integritet, svekker koblingen studiens konklusjoner. Mer forskning må til før vi kan konkludere med at koronar arteriosklerose kan reverseres med medikamentell behandling.

Kilder

Referanser

  1. Nicholls SJ, Ballantyne CM, Barter PJ, et al. Effect of two intensive statin regimens on progression of coronary disease. N Engl J Med 2001; 365: 2078-87. New England Journal of Medicine