Nyhetsartikkel

Transplantasjon av avføring

Klostridium difficile tarminfeksjon (KDI) er en fryktet følge av behandling med bredspektrede antibiotika. Studien som omtales i denne artikkelen har sammenlignet effekten av fersk donoravføring med fersk egen avføring i behandling av sykdommen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Klostridium difficile tarminfeksjon (KDI) er en fryktet følge av behandling med bredspektrede antibiotika. Infeksjonen kan føre til pseudomembranøs kolitt, som er potensielt livstruende. Risiko for KDI øker i takt med økende bruk av antibiotika, og er assosiert med innleggelse i sykehus, generelt svekket helse og høy alder. KDI behandles med lokaltvirkende antibiotika (metronidazol eller vankomycin), men residiverer hyppig. I de senere årene er det publisert mange studier som har vist opp mot 90% helbredelse etter transplantasjon av avføring, men studier av høy kvalitet har manglet.

Kvalitetsstudie

Dette er en randomisert, kontrollert, dobbelt blindet studie som sammenlikner effekten av fersk donoravføring med fersk egen avføring (placebo) hos pasienter med minst 3 tilbakefall av KDI. Ved hjelp av koloskop ble inntil 100 gram avføring satt inn i øvre del av tykktarmen to til tre dager etter behandling for siste tilbakefall. Totalt ble det inkludert 46 pasienter, 22 ble behandlet med avføring fra frisk donor, 24 med egen avføring. Effektmålet var klinisk helbredelse, det vil si opphør av diare ved oppfølging etter 8 uker.

Best effekt med donoravføring

I gruppen som ble behandlet med donoravføring var 20 av 22 pasienter (91%) kurert, mot 15 av 24 (62%) i gruppen som fikk egen avføring. Bakteriologisk undersøkelse av avføring før behandling og ved oppfølging, viste at donoravføring førte til normalisering av tarmfloraen, mens tarmfloraen i placebogruppen fortsatt var unormal. Det var ingen forskjell i forekomst av bivirkninger mellom gruppene, og det ble ikke meldt alvorlige bivirkninger.

Krevende

Studien er randomisert, kontrollert og blindet, og bekrefter tidligere studier som har vist behandlingseffekter på over 90%. Gjennomføringen av studien beskrives som krevende for alle parter. En nylig publisert studie viste at dypfryst avføring administrert via duodenalsonde gir like god effekt som fersk avføring. Det er nok en variant som er lettere å akseptere. Svakheter ved studien er lavt antall inkluderte, og dermed usikre analyser. Det er også en stor svakhet at pasienter over 75 år og pasienter med svekket immunitet er ekskludert. Dette er kanskje de viktigste gruppene for en slik behandling. I tillegg varierte dosene fra 20 til 100 gram, på grunn av mangel på materiale. Det er også en svakhet at diagnosen ble stilt med PCR. Denne testen skiller ikke mellom aktiv infeksjon eller bærerskap. Studien er også for liten til å avdekke eventuelle sjeldne bivirkninger. Selv om det enda er ubesvarte problemstillinger, støtter studien likevel at normal avføring både kan erstatte antibiotika og reparere antibiotikautløst tarmskade.

Ref: Kelly CR, Khoruts A, Staley C, et al. Effect of fecal microbiota transplantation on recurrence in multiply recurrent clostridium difficile infection. Ann Intern Med 2016.