Informasjon

Trening kan redusere behovet for ny hofte

Treningsterapi anbefales til alle pasienter med slitasjegikt i hofteleddet (hofteleddsartrose), men effekten det har på behovet for å skifte ut hofteleddet på lengre sikt er ukjent.

Metode

Den aktuelle studien innebar en langvarig oppfølging av pasienter som ble randomisert til å behandles med treningsterapi + opplæring versus opplæring alene1. Pasientene ble fulgt over 6 år. Totalt ble 109 pasienter med symptomatisk og radiografisk hofteleddsartrose inkludert i studien.

Resultater

Ved starten av studien var det ingen forskjell mellom de to gruppene. 94% av de pasientene som ble inkludert, deltok gjennom hele studien. 22 pasienter i gruppen som fikk treningsterapi + opplæring og 31 pasienter i gruppen som fikk kun opplæring, måtte opereres og få satt inn kunstig hofte i løpet av observasjonsperioden. Sagt på en annen måte, så "overlevde" den naturlige hoften hos henholdsvis 41% og 25% (p=0.034).Sannsynligheten for overlevelse av den naturlige hoften var 0.56 (KI 0.32 til 0.96) for treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Mediantid til hofteplastikk var henholdsvis 5.4 og 3.5 år. Treningsgruppen rapporterte bedre hoftefunksjon før eventuell operasjon eller ved slutten av studien, mens ingen signifikante forskjeller ble påvist for smerte og stivhet.

Konklusjon

I følge forskerne tyder funnene i denne studien på at treningsterapi i tillegg til pasientopplæring kan redusere behovet for total hofteplastikk med 44% blant pasienter med hofteleddsartrose.

Kilder

Referanser

  1. Svege I, Nordsletten L, Fernandes L, et al. Exercise therapy may postpone total hip replacement surgery in patients with hip osteoarthritis: a long-term follow-up of a randomised trial. Ann Rheum Dis 2013 Nov 20.